||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn.Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce - Etap II

 

Pyt.1 Czy należy wycenić wyłącznie pozycje przedmiaru?

Odp.1 Tak. Należy wycenić wyłącznie zakres inwestycji objęty  przedmiarem . 

 

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

Pyt. 1 W przekazanej dokumentacji brak jest schematu kotłowni. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.
Odp. 1 W załączeniu schemat zalecany przez producenta kotła. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 2 Proszę o określenie typu centrali wentylacyjnej oraz o załączenie karty katalogowej, o której mowa w przedmiarze.
Odp .2 W załączeniu karta katalogowa dobranej centrali. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności 2000m3/h i sprężu 200Pa z wymiennikiem krzyżowym o sprawności 60%
, z nagrzewnicą elektryczną 13kW, chłodnicą freonową 10kW, z pełna automatyką i sterowaniem wbudowanym w centrali. Centrala winna posiadać filtry powierza na wlocie i wylocie oraz tłumiki hałasu kulisowe (wbudowane). Centrala winna być przystosowana do montażu w pomieszczaniach nieogrzewanych.
Pyt. 3 Proszę o określenie źródła zasilania centrali wentylacyjnej. Przedmiar, opis techniczny oraz specyfikacja mówią o czymś innym.
Odp .3  Centrala posiada nagrzewnicę elektryczną wg karty katalogowej , rysunku i przedmiaru nr poz 59. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 4 Proszę o określenie czy miski wc mają być montowane na stelażach podtynkowych zgodnie z specyfikacją czy zastosować miski typu kompakt zgodnie z przedmiarem? Jeżeli zgodnie z specyfikacją to proszę o określenie typów stelaży podtynkowych, rodzaju przycisków oraz proszę o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.
Odp. 4  Miski ustępowe mają być typu kompakt zgodnie z przedmiarem robót. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 5 Proszę o określenie grubości izolacji, jaką należy zastosować na kanałach wentylacyjnych oraz wskazać, które kanały mają zostać zaizolowane.
Odp. 5  Kanały będą przykryte wełna mineralną z docieplenia stropu. Nie dotyczy instalacji wentylacji.
Pyt. 6 Proszę o określenie typu oraz wyposażenia okapów wentylacyjnych.
Odp. 6 Okap kuchenny o wymiarach 60x60cm wyposażony w filtr tłuszczu i oświetlenie. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 7 Proszę o określenie typu oraz rozmiaru wyrzutni dachowej
Odp. 7 Wyrzutnia dachowa nr W-15 zgodnie z listą elementów na rysunku . Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 8 Proszę o określenie wielkości naczynia otwartego
Odp. 8 Naczynie zbiorcze o pojemności 30 Ltr. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 9 Proszę o podanie typu oraz wydajności pompy obiegowej
Odp. 9  Pompa obiegowa typ UPS 25-60/180B Q=1,5m3/h. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 10 Czy zgodnie z przedmiarem przy wycenie należy uwzględnić tylko izolację przewodów wody zimnej/ciepłej a nie ogrzewania?
Odp. 10 Należy zaizolować przewody c.o. izolacja np. Termaflex o gr 25mm długości wg przedmiaru rurociagów dn 25 – 30m, dn 20 - 30m, dn 15 – 42m.  Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych
Pyt. 11 Proszę o określenie czy kanały wentylacyjne należy wykonać zgodnie z opisem technicznym z blachy stalowej ocynkowanej czy zgodnie z przedmiarem z płyt tłumiących.
Odp. 11 Kanały należy wykonać zgodnie z przedmiarem i rysunkiem. W trakcie montażu używane będą przewody stalowe , płyty tłumiące, kanały tłumiące, stalowe łączniki przewodów elastycznych. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 12 W przedmiarze brak pozycji dotyczącej montażu wentylatorów kanałowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru zgodnie z opisem technicznym.
Odp. 12 Wentylatory kanałowe występują w centrali wentylacyjnej, centrala wentylacyjna jest określona w przedmiarze robót. Nie ma osobnych wentylatorów kanałowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 13 W przedmiarze brak pozycji dotyczących nawiewu pomieszczenia kotłowni. Proszę o uzupełnienie przedmiaru zgodnie z opisem technicznym.
Odp. 13 Wykonać nawiew do kotłowni o przekroju 20x20cm.
Pyt. 14 W przedmiarze brak ujętych zaworów kątowych oraz węży niezbędnych do montażu armatury. Proszę o informację czy należy taki materiał wycenić. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. 14 Należy przewidzieć montaż zaworów oraz wężyków, z uwagi na obecnie dostarczane elementy w komplecie z baterią umywalkową  należy przyjąć montaż tych elementów.  
Pyt. 15 Prosimy o dołączenie do dokumentacji warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 
Odp. 15 Budynek posiada przyłącze wodociągowe i umowę na dostarczanie wody. Projektem objęta jest wymiana przyłącza w zakresie wskazanym w dokumentacji. Nie ma potrzeby uzyskiwać nowych warunków technicznych.
Pyt. 16 W przedmiarze w dziale przyłącza jest tylko ułożenie samej rury a brak jest włączenia w sieć wodociągową oraz brak jest przejścia przez ścianę budynku. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. 16 Wpięcie odbywa się na istniejąca nawiertkę odp pnkt 15.
Pyt. 17 Proszę o dokładne określenie typu i rodzaju baterii zmywakowej stojącej o śr. 15mm z wylewką na wąż.
Odp. 17 Np.Bateria zlewozmywakowa - wylewka z wyciąganym natryskiem Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 18 Brak w przedmiarze opierzeń przy rurach wywiewnych z kanalizacji
Odp. 18 Należy wykonać opierzenia przy przejściu rur kanalizacyjnych. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 19 W opisie technicznym w pkt. 2.2. jest mowa o umywalkach fajansowych bez otworu na baterie, za to w przedmiarze jest napisane, że baterie umywalkowe mają być stojące. Proszę o określenie, który zapis jest zapisem prawidłowym.
Odp. 19 Należy stosować umywalki z otworem na baterie stojące. 
Pyt. 20 W opisie technicznym w pkt. 2.5. jest mowa o zaworach regulacyjnych i zaworze mieszającym do c.o. w kosztorysie brak jest tych pozycji. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. 20 Należy przyjąć jak w przedmiarze robót . Nie przewiduje się wykonania zaworu regulacyjnego i mieszającego. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 21 Proszę o doprecyzowanie czy zasobnik c.w.u. ma być z wężownicą wodną i czy powinien posiadać grzałkę elektryczną. Jeśli tak proszę o podanie jej mocy.
Odp. 21 Należy przewidzieć zasobnik z grzałką elektryczną o mocy 1,5kW. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 22 W przedmiarze brak jest tłumików akustycznych na instalacji wentylacji. Proszę o określenie czy mają zostać one zamontowane. Jeżeli tak proszę o dokładne podanie rozmiaru oraz typu.
Odp. 22 Tłumiki zawarte są w dostawie z centrala wentylacyjną i razem z niż fabrycznie zabudowane . Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych.
Pyt. 23 W SST jest mowa o zaworach hydrantowych, które mają zostać zamontowane na wysokości l,35m a w przedmiarze i projekcie brak jest takiej instalacji. Proszę o informację czy instalacja hydrantowa ma zostać wykonana. Jeśli nie prosimy o wykreślenie dotyczących jej punktów ST.
Odp. 23 Wg projektu w budynku nie stosujemy instalacji hydrantowej, dlatego należy wycenić jedynie pozycje z przedmiaru. 
Pyt. 24 Proszę o informację czy na przyłącze wodne posiadają Państwa zgłoszenie lub pozwolenie na budowę?
Odp. 24 Jak w punkt 15
Pyt. 25 W SST w materiale na instalację c.o. jest mowa o rurach miedzianych, których nie ma w przedmiarze. Proszę o jednolite określenie, z jakiego materiału ma zostać wykonana instalacja c.o.
Odp. 25 Instalacja co wykonana będzie z rur stalowych zgodnie z przedmiarem robót.
Pyt. 26 W SST jest mowa o zabezpieczeniu głowic przed manipulacją osób niepożądanych. W przedmiarze brak jest mowy o takim zabezpieczeniu. Proszę o określenie czy należy montować to zabezpieczenie.
Odp. 26 Nie trzeba montować zabezpieczenia głowic. Wycenić zgodnie z przedmiarem.
Pyt. 27 W przedmiarze brak jest instalacji chłodniczej do agregatu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. 27 Należy przyjąć agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 12kW i 400 V zgodnie z rysunkiem oraz przewody miedziane freonowe zasilanie i powrót o długości 5m każdy.
Pyt. 28 W przedmiarze brak jest zabudowy akustycznej do kanałów. Proszę o dokładne określenie ilości i rodzaju zabudowy.
Odp. 28 Na rysunku zamieszczono spis elementów wentylacyjnych, do wyceny należy przyjąć ilości podane w przedmiarze robót. Ochrona i zabudowa akustyczna realizowana jest na wskazanych tam elementach wentylacyjnych (centrala, przewody, nawiewniki i wywiewniki)
Pyt. 29 W przedmiarze brak przekuć i zamurowań dla przewodów instalacyjnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. 29 Należy przyjąć 20 przekuć i zamurować o objętości 0,5m3.
Pyt. 30 W przedmiarze brak jest wyszczególnionych poręczy dla osób niepełnosprawnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. 30 Należy przyjąć 2 poręcze mocowane na kołki rozporowe stalowe . Poręcze dla niepełnosprawnych jedna mocowana na stałe o dł 80cm, druga o długości 80cm uchylna.
Pyt. 31W projekcie wentylacji dostarczonym przez Państwa brak jest średnic kanałów oraz przekroju wentylacji. Proszę o uzupełnienie projektu gdyż obecna forma uniemożliwia wycenę.
Odp. 31 Na rysunku zamieszczono spis elementów wentylacyjnych, do wyceny należy przyjąć ilości podane w przedmiarze robót. Zgodnie z załączonym rysunkiem oraz informacją o nieużytkowym charakterze pomieszczenia strychu, przewody obsługujące salę i WC są prowadzone nad stropem parteru z przejściami dla nawiewu i wywiewu z pomieszczenia. Na rysunku zamieszczono spis elementów wentylacyjnych, do wyceny należy przyjąć ilości podane w przedmiarze robót.
 

PDFInstrukcja obslugi kotla.pdf

PDFR IS pzt miejsce.pdf

PDFR IS sala miejsce.pdf


Wójt Gminy
Barbara Bednarz