||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty " Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy"

Świerczów, dnia 08.08.2014 r.

RIM.271.8.2014

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


        Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 1

49-302 Brzeg

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena: 5,40 zł (słownie: pięć złotych 40/100) brutto za 1 km - najniższa cena

 Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 29

46-100 Namysłów

Kryterium – cena;  łączna ilość punktów 98,36

Oferta nr 3

Transport Osobowy, Przewóz Dzieci, Usługi Turystyczne

Stanisław Nalepa

ul. Brzeska 2B, 46-112 Świerczów

Kryterium – cena;  łączna ilość punktów 69,23

Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Wójt Gminy
Barbara Bednarz