||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zapytanie ofertowe dotyczy zadnia pn. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach

          

RIM.271.A.5.2013/2014.MW                                                                                                            

Załącznik Nr 3

                                                                                  do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

                                                          Świerczów, 31-07-2014

                                                                                                                       

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46 – 112 Świerczów

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

I. Zapytanie cenowe:

I.l. Zamawiający:

      Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów  -  Panią mgr Barbarę Bednarz, NIP 7521359210, REGON 531412757, zaprasza do złożenia ofert na: „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach”.

I.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie polegać będzie na:   budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz na przebudowie istniejących schodów wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Bąkowicach. Podjazd zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej z balustradami ze stali nierdzewnej.

Do zapytania cenowego załączamy projekty (rzut, przekrój i widok) oraz przedmiar robót.

I.3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 27.08.2014.

I.4. Okres gwarancji: 3 lata.                             

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (sekretariat – pok. nr2), ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, do dnia 07.08.2014,, do godz. 10.00.  

I.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3), dnia 07.08.2014, godz.10.00.

I.7. Warunki płatności: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :   Michał Hnat, Magdalena Wyrwa

 

Sporządził/a:     

      Łukasz Gienieczko                                                                             31.07.2014,

                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                          Barbara Bednarz

II. Oferta cenowa :               

II.1. Nazwa wykonawcy ………………………................................................................

II.2. Adres wykonawcy ………………………..................................................................

II.3. NIP        ……………………………………………                           

II.4. Regon    …………………………………………

II.5. Nr rachunku bankowego ………………………………...................................................................……..

II.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

      Cenę netto……………………...      zł ( słownie złotych) …............................................……

      Podatek VAT................................zł (słownie złotych ) ………............................................

      Cenę brutto …………………...........zł ( słownie złotych ) …………........................................

II.7. Okres gwarancji ..............................................................................................................

II.8. Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

II.9.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………..……………….....................

II.10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

……………………………………..

( data, podpis, pieczątka oferenta)

PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf

PDFZałącznik nr 3.pdf

PDFZał. nr 4 - Przedmiar robót.pdf