||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach

 

      RIM.271.A.5.2013/2014                                                                                                            Załącznik Nr 3 
                                                                                   do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto 
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

                                                                                                                                                                        Świerczów, 23-07-2014
                                                                                                                       

 Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46 - 112 Świerczów

                                                                 ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA
I. Zapytanie cenowe: 
I.l. Zamawiający: 
      Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów - Panią mgr Barbarę Bednarz, NIP 7521359210, REGON 531412757,zaprasza do złożenia ofert na: „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach”.
 
I.2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie polegać będzie na:   budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz na przebudowie istniejących schodów wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Bąkowicach. Podjazd zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej z balustradami ze stali nierdzewnej.
Do zapytania cenowego załączamy projekty (rzut, przekrój i widok) oraz przedmiar robót.
I.3.Termin realizacji zamówienia: do dnia 27.08.2014.
I.4.Okres gwarancji: 3 lata.             
I.5.Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (sekretariat – pok. nr2), ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,  do dnia 28.07.2014, do godz. 10.00.   
I.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3), dnia 28.07.2014, godz.10.00.
I.7. Warunki płatności: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. 
I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :Michał Hnat, Magdalena Wyrwa 

Sporządził/a:      Michał Hnat

 

                                                                                                                                 23.07.2014, 
                                                                                                                           Wójt Gminy Barbara
                                                                                                                              Barbara Bednarz

II. Oferta cenowa : 
II.1. Nazwa wykonawcy ...........................................
II.2. Adres wykonawcy ………………………..........................................................................…..................... 
II.3. NIP    ……………………………………………………..              
II.4. Regon    …………………………………………. 
II.5. Nr rachunku bankowego ………………………………...................................................................…….. 
II.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za : 
    Cenę netto……………………...     zł ( słownie złotych) …............................................………………… 
    Podatek VAT................................zł (słownie złotych ) ……….................................................……………. 
    Cenę brutto ………………….. zł ( słownie złotych ) ………….................................................…………
II.7. Okres gwarancji ............................................................................................................................. 
II.8. Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
II.9.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………..……………….............................
II.10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 


……………………………………..
( data, podpis, pieczątka oferenta)

 

PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf

PDFZałącznik nr 3.pdf

PDFZał. nr 4 - Przedmiar robót.pdf