||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zapytania ofertowe 01/2014

bez tytułu.jpeg'

AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie, ul. Brzeska 15, 46-112 Świerczów zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu systemowego pn.: AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest: wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz powrót na rynek pracy 24 klientów (12K, 12M) GOPS w Świerczowie w okresie 01.05.2013r – 30.11.2014r.
1.Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie
ul. Brzeska 15
46 – 112 Świerczów

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro realizowane jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.).
3.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących kursów dla 12 uczestników projektu systemowego pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI, którymi są osoby bezrobotne będące klientami pomocy społecznej, z terenu gminy Świerczów:

 1) kurs Brukarz w wymiarze 125 godzin dydaktycznych (teoria i praktyka) dla 6 osób

 2) kurs Malarz w wymiarze 130 godziny dydaktyczne (teoria i praktyka) dla 6 osób

 3) kurs Ogrodnik terenów zielonych w wymiarze 80 godzin (teoria i praktyka) dla 6 osób

Wszystkie kursy nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin dydaktycznych dziennie, minimalnie - 6 godzin dydaktycznych w godzinach od 8.00 do 15.00, przerwy 10-cio minutowe po każdych 2 godzinach zajęć oraz  1 przerwa obiadowa 30-sto minutowa.
4.Termin realizacji zamówienia:    od 11.08.2014r. do 30.11.2014r.
5.Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%

6.Inne istotne warunki
W ramach wykonywanej usługi wykonawca jest zobowiązany zapewnić:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników projektu;
 • pomoce dydaktyczne (notatnik, długopis) dla każdego uczestnika projektu;
 • salę wykładową wyposażoną w multimedia na terenie gminy Świerczów;
 • ubezpieczenie uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie zajęć oraz w drodze na zajęcia i z zajęć oraz udokumentować Zamawiającemu ubezpieczenie UP, poinformować o zaistniałym wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową;
 • niezbędne do przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych: sprzęty, urządzenia, narzędzia, ubiór ochronny, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych i pomoce dydaktyczne;
 • zorganizować i opłacić badania lekarskie (badania psychotechniczne, książeczka zdrowia);
 • przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych i wydanie zaświadczeń o ukończonych kursach;
 • zapewnienie warunków pracy zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania kursów;
 • catering (kawa, herbata, cukier, śmietanka, zimne napoje, ciastka, obiad – II danie) dla każdego z uczestników;
 • koszty firmy takie jak wynagrodzenie wykładowców, dojazd wykładowców i inne koszty;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu kursów stanowiącej:
  a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć  edukacyjnych
  b) protokół z egzaminu wewnętrznego
  c) rejestr wydanych zaświadczeń i  innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz   przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia poszczególnych kursów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą Zamawiającemu harmonogram zajęć, uwzględniając opis przedmiotu zamówienia, program zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminy, informację nt. merytorycznego przygotowania i doświadczenia osób realizujących poszczególne kursy oraz całkowity koszt brutto przeprowadzenia poszczególnych kursów zgodnie z załączonym drukiem oferty.

7. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w programie zajęć po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym wykonawcą zadania.
8.Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, bądź elektronicznej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe dotyczące kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn.: AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI.
9.Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy  złożyć  do dnia 01 sierpnia 2014r. do godz. 14:00, osobiście u Zamawiającego, tj. GOPS w Świerczowie, ul. Brzeska 15, 46-112 Świerczów, pocztą polską, lub pocztą elektroniczną na adres swierops.kierownik@op.pl.
10. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest załączyć do oferty:
 - 
dokumenty potwierdzające posiadane przez Wykonawcę doświadczenie w wykonywaniu usług tego           typu, co przedmiot zamówienia, np. opinie, referencje itp.
- ramowy program kursów, harmonogram zajęć, uwzględniając opis przedmiotu zamówienia, informację     nt. merytorycznego przygotowania i doświadczenia osób realizujących kursy.
11.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

 • kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis zaświadczenia wpisie do KRS – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

                                                                                                            Koordynator projektu

                                                                                                                  Monika Gasek

                                                                                Świerczów, 15.07.2014r.