||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zasady rejestracji, zmian i wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)

Informacje ogólne:
 1. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Świerczów wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Świerczów.
 3. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów.
 4. Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 100 zł (Uchwała Nr XIII/93/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).
 5. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
Wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych:
 1. W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Świerczów, , pokój nr 2. (druk do pobrania)
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. wprzypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
  2. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP; (druk do pobrania)
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; (druk do pobrania)
  4. w przypadku osoby fizycznej: (druk do pobrania )
   • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
   • oświadczenie dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej;
   • oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego;
  5. oświadczenie dotyczące orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem. (druk do pobrania)
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:
  1. dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
  2. w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru lub składa jego kopię.

Przed dokonaniem wpisu do rejestru osoba upoważniona przez Wójta Gminy Świerczów dokonuje wizytacji lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności w celu ustalenia czy zapewnione są w nim bezpieczne i higieniczne warunki

 1. wychowania i opieki nad dziećmi.
 2. Po spełnieniu warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, Wójt Gminy Świerczów wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.
 3. Wójt Gminy Świerczów  odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
  1. wnioskodawca nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
Zmiany w rejestrze żłobków lub klubów dziecięcych:
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania Wójta Gminy Świerczów o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. (druk do pobrania)
Wykreślanie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych:
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie; (druk do pobrania)
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Świerczów, tel. (77 4196179.
Druki do pobrania:

DOC1.Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.doc
DOC2.Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP.doc
DOC3.Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych.doc
DOC4.Oświadczenie o niekaralności oraz dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej i wypełniania obowiązku alimentacyjnego (osoby fizyczne).doc
DOC5.Oświadczenie dotyczące orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem.doc
DOC6.Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.doc
DOC7.Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków lub klubów dziecięcych.doc
DOCREJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH.doc
 

Apel do gmin o tworzenie stanowisk dziennego opiekuna

18-12-2012

Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem rodzic chce wrócić do pracy lub rozpocząć pracę a opieka niani zbyt obciąża budżet domowy, warto, aby gmina wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców i pomogła im w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w formie dziennego opiekuna. Organizacja tej formy opieki jest tańsza dla gminy i dla rodzica.

Apelujemy więc o zwiększenie zainteresowania tą formą opieki i wykorzystywanie instytucji dziennego opiekuna w państwa gminach. Dzienny opiekun przyczynia się do zwiększenia aktywności zawodowej rodziców, a także osób, które podejmują się pracy dziennego opiekuna.

Korzyści z zatrudnienia dziennego opiekuna:

- jest to najprostsza forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w zależności od wieku dzieci dzienny opiekun może mieć pod opieką do 3-5 dzieci);

- bardzo krótki czas zorganizowania instytucji (głównym wymogiem jest przeszkolenie dziennego opiekuna i jego niekaralność, nie ma warunków lokalowo-sanitarnych);

- szeroki zakres swobody regulowania warunków pracy dziennego opiekuna i sprawowania opieki;

- gmina ma możliwość elastycznego ustalania czasu i okresu sprawowania opieki (czas i okres opieki może być dopasowany do indywidualnych potrzeb rodziców i możliwości gminy);

- tworzenie sieci lub zespołów dziennych opiekunów (pozwala na wzajemne zastępstwa w przypadku, np. choroby, urlopu i powoduje, że rodzic nie jest ograniczany czasem pracy jednego opiekuna);

- niższe koszty dla gmin (mniejsze niż żłobek i klub dziecięcy), nie ma nakładów na budowę, oraz dla rodziców (koszty mniejsze niż niania);

- możliwość zawarcia porozumień międzygminnych w sprawie utworzenia instytucji dziennego opiekuna w przypadku małej liczby dzieci w danej gminie (jest szczególnie korzystne i pożądane w małych gminach wiejskich);

- osoba bezrobotna nie płaci podatków na rzecz gminy, natomiast jeżeli gmina zorganizuje jej miejsce pracy w formie dziennego opiekuna zaczyna je płacić (jest szczególnie korzystne i pożądane w małych gminach wiejskich).

W związku z powyższym zachęcamy do wspierania i tworzenia tej instytucji.
W najbliższej edycji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” będzie preferowane dofinansowywanie tworzenia instytucji dziennego opiekuna.
PDFPrzepisy regulujące instytucję dziennego opiekuna.pdf