||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

BON ENERGETYCZNY

BON ENERGETYCZNY

 

            Od dnia 1 sierpnia 2024 roku można  ubiegać się o wypłatę BONU ENERGETYCZNEGO.
Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .
Aby otrzymać ww. świadczenie należy w terminie do 30 września 2024 r. złożyć wniosek  w formie papierowej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- opatrzony podpisem elektronicznym  bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Wnioski złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo , niezwłocznie po jego przyznaniu.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

Bon energetyczny przysługuje :

1.      gospodarstwu domowemu jednoosobowemu , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2 500 złotych na osobę,
2.      gospodarstwu domowemu wieloosobowemu , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 700 złotych na osobę.

            W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą , o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku , gdy ustalona wysokość  bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.

            Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku.

BON ENERGETYCZNY przyznaje się w wysokości:

1.      300 zł gospodarstwu domowemu jedoosobowemu;

2.      400 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3.      500 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4.      600 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu- w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

BON ENERGETYCZNY  przyznaje się w wysokości:

1.      600 zł gospodarstwu domowemu jedoosobowemu;

2.      800 zł  gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3.      1000 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4.      1200 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 

 

                                                                                                                      Justyna Kuczyńska

                                                                                                                      starszy referent

                                                                                                                      GOPS Świerczów

 

Załącznik:
PDFWzor_wniosku_bon_energetyczny_2024_r.1 002.pdf
DOCWzor_wniosku_bon_energetyczny_2024_r.1 002.doc