||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Komisje Rady Gminy Kadencja 2024-2029

Komisje Rady Gminy Kadencja 2024-2029

Zgodnie z zapisem art. 21 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Zasady i tryb działania komisji stałych określa statut gmin.

Komisja Rewizyjna
Mirosław Groblica - Przewodniczący
Mateusz Szymański
Magdalena Rykała-Krogulec
Grzegorz Paduch
Damian Indyk

Komisja Skarg Wniosków i Petycji
Mateusz Szymański - Przewodniczący
Elżbieta Kozłowska
Zdzisław Sitek
Roman Żołnowski
Małgorzata Andruszków
 

Komisja Budżetu
Małgorzata Andruszków  - Przewodniczący
Magdalena Rykała-Krogulec
Mirosław Groblica
Adrian Andruszków
Cezary Zając

Komisja Rolnictwa i Infrastruktury
Damian Indyk - Przewodniczący
Małgorzata Baj
Grzegorz Paduch
Ryszard Karmelita
Józef Nowicki
Szczepan Rębilas

Komisja Społeczna
Ryszard Karmelita - Przewodniczący
Szczepan Rębilas
Roman Żołnowski
Cezary Zając
Małgorzata Baj
Elżbieta Kozłowska
Zdzisław Sitek
Józef Nowicki

 

 

 

Przedmiot działania poszczególnych komisji:

  1. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury - sprawy  rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, ochrony środowiska, budownictwa, mienia komunalnego, inwestycji, planowania przestrzennego, zamówień publicznych, pozyskiwania środków unijnych związanych z rozwojem gminy.
  2. Komisja Rewizyjna –  kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, opiniowanie  wykonania budżetu i występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o udzieleniu absolutorium Wójtowi, inne kontrole zlecone przez Radę Gminy.
  3. Komisja Społeczna – sprawy oświaty, kultury, sportu i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej.
  4. Komisja Budżetu – sprawy podatków i opłat lokalnych, uchwał budżetowych i okołobudżetowych, kształtowania polityki budżetowej
  5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.