||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

KADENCJA MIJA…

 

KADENCJA MIJA…

Rozmowa z Wójtem Gminy – Panią Barbarą Bednarz

Red.: Pani Wójt, jaka dla Pani była mijająca kadencji?

Wójt Barbara Bednarz: Mijająca kadencja była niewątpliwie kadencją niełatwą ze względu na sytuację gospodarczą i polityczną w kraju i u naszych sąsiadów ze wschodniej granicy. Pandemia i konflikt zbrojny na Ukrainie miały swoje skutki również w gospodarce naszej gminy. Dodatkowe, nowe zadania oraz wydatki z tym związane mały również wpływ na nasz budżet. Dla mnie i moich współpracowników miniona kadencja była okresem intensywnej pracy. Wszystkie sukcesy gminy i wyróżnienia na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym, to efekt pracy zespołowej – pracowników, niektórych sołtysów i radnych. W minionej kadencji udało się zrealizować wiele inwestycji i zadań, również dzięki temu, że pozyskaliśmy ok. 25 milionów złotych środków zewnętrznych. Kiedy obejmowałam urząd Wójta na początku kadencji, budżet gminy po stronie wydatków wynosił blisko 18 milionów złotych, dzisiaj na koniec kadencji kwota ta wzrosła do 33,5 miliona złotych, z czego same wydatki majątkowe to 13,5 miliona złotych.

Red.: Pani Wójt, w tym roku zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadań inwestycyjnych o wartości ponad 13 milionów złotych. Czego dotyczą te zadania?

Wójt Barbara Bednarz: Katalog tych zadań jest bardzo różnorodny i odpowiada na szereg potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. Wiele spraw udało się już w naszej gminie rozwiązać, ale wciąż sporo jest do zrobienia. Dlatego też w tegorocznym budżecie gminy znalazły się zadania związane choćby z drogami  tj. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świerczów – ul. Ogrodowa, Słoneczna, Parkowa. Wartość tego zadania wraz z opracowaniem dokumentacji wynosi 2 147 910,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych wynosi 2.000.000 zł. Największym kosztowo zadaniem jest inwestycja związana z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w miejscowości Miejsce poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej, gdzie oprócz samej kanalizacji planuje się również zakup wozu asenizacyjnego oraz budowę zlewni. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6.507.500 zł, a jego całkowita wartość to 6.850.000 zł. Pragnę również przypomnieć, że już wcześniej przeznaczyliśmy kwotę 975.000 zł na budowę sieci tranzytowej kanalizacji przez miejscowość Miejsce. Oba te zadania planujemy zakończyć w przyszłym roku.

Red.: W planach są również inwestycje w oświacie?

Wójt Barbara Bednarz:  Tak, ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 999 800,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie wraz z zagospodarowaniem terenu i zastosowaniem OZE”. Obecnie trwają prace związane z dokumentacją tego zadania. Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 2 277 000,00 zł. Mam nadzieję, że  inwestycja poprawi znacznie standard i jakość nauczania. Dodatkowo zapewni komfort i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. Zastosowanie OZE zmniejszy: energochłonność oświetlenia budynku, zużycie energii cieplnej i elektrycznej, koszty eksploatacji, emisję zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalanego paliwa konwencjonalnego w kotłowni budynku. Chcę podkreślić, że na czas planowanej inwestycji w szkole w Świerczowie zajęcia nie będą się odbywały, ponieważ musimy zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki dla uczniów. Wobec powyższego w roku szkolnym 2024/2025 zajęcia będą odbywały się w budynku szkoły w Bąkowicach. Mam nadzieję, że 1.09.2025 r. uczniowie wrócą do wyremontowanego budynku szkoły w Świerczowie.

Red.: Kolejny obszar działalności inwestycyjnej to inwestycje w zabytki.

Wójt Barbara Bednarz:  Jest to możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. Wartość wydatków obszarze zabytków to kwota 1.311.000 zł, z czego pozyskane środki to kwota 1.269.100 zł. W tym zakresie planujemy przeprowadzić remonty kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów czy też budowę dojazdowej wraz ze zjazdem w zabytkowym parku w Starościnie. Ponadto kwotę 601.000 zł przeznaczamy na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków. I tak dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie (na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego oraz epitafiów w kształcie kartuszy herbowych; na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ścian sufitu i prezbiterium  - 351.000 zł, dotacja na prace konserwatorskie i remontowe przy kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu (na dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie fumigacji, wykonania izolacji fundamentów i remontu odwodnienia) - 235.000 zł; dotacja na prace remontowe i renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce 426/1 w Świerczowie (na dofinansowanie prac remontowych pokrycia dachowego oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych) - 15.000 zł.

Red.: Czy planowane są również wydatki inwestycyjne w obszarze sportu?

Wójt Barbara Bednarz:  W tegorocznym budżecie zaplanowano również wydatki na inwestycje związane z sportem. Mam tu na myśli przebudowę boiska sportowego w Starościnie na kwotę 200 000 zł oraz modernizacja boiska sportowego ORLIK w Bąkowicach. Środki na te zadania pochodzić będą z funduszy przeznaczonych w ramach działań pro frekwencyjnych w Wyborach do Sejmu i Senatu dla gmin, w których frekwencja wyniosła powyżej 60%. Po otrzymaniu tych środków przystąpimy do działania. Ponadto będziemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach modernizacji boisk sportowych Orlik, gdzie właśnie trwa nabór. 

Red.: Biorąc pod uwagę tak dużą ilość już wpisanych zadań do planów budżetowych i inwestycyjnych, czy gmina będzie się starać o dodatkowe środki na kolejne?

Wójt Barbara Bednarz: Tak, oczywiście, że będziemy ubiegać się o dofinansowania z różnych źródeł w ramach kolejno ogłaszanych naborów. Rozpoczyna się nowa unijna perspektywa, a więc będzie możliwość sięgnięcia po kolejne środki. Możemy tak wiele zrobić na terenie naszej gminy wyłącznie dlatego, że skutecznie sięgamy po środki zewnętrzne, gdzie w niektórych przypadkach dofinansowanie dochodzi do pułapu 95% a nawet 98%. Wracając zaś do dalszych planów, to chciałbym przekazać, że na chwilę obecną złożyliśmy już trzy wnioski w ramach ogłoszonych naborów ze środków Funduszy Europejskich dla Województwa Opolskiego na lata 2021-2027, są to: „Rozpoznanie i odtwarzanie siedlisk/miejsc bytowania i żerowania zwierząt chronionych i zagrożonych w gminie Świerczów (dotyczy drugiego stawu w Dąbrowie), „Kompleksowa termomodernizacja zabytkowego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Starościnie w Gminie Świerczów”, „Zakup lekkiego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biestrzykowicach- Miodary”.        

Ponadto chciałbym podkreślić, że oprócz wymienionych wcześniej realizujemy szereg innych zadań również społecznie potrzebnych przez naszych mieszkańców jak np. dotacje na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, budowę oświetlenia ulicznego, remonty dróg, inwestycje w cyberbezpieczeństwo.