||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW nr 454 w m. Świerczów

      W dniu 27 marca 2024r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu dokonał wyboru wykonawcy inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej     nr 454 w m. Świerczów”. Wykonawcą robót będzie firma „DROG-BUD” sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa za cenę 2.204.606zł. Przewidywany termin wykonania inwestycji to 4 m-ce, tak więc mieszkańcy Świerczowa od sierpnia br. będą mogli bezpiecznie korzystać z ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Świerczów, co na pewno poprawi bezpieczeństwo na odcinku drogi do cmentarza komunalnego.
     Przedmiotowa inwestycja jest podyktowana potrzebami mieszkańców i koniecznością poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi oraz rezultatem dobrej współpracy z zarządcą drogi. Tytułem partycypacji w kosztach Gmina Świerczów w 2021r. udzieliła dofinansowania w kwocie 66.420zł do opracowania dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji oraz do zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 454 na odcinku Świerczów-Miejsce” (od m. Świerczów do granicy gminy Świerczów- do Krogulnej). Drugie zadanie planowane jest do realizacji w 2025r. Termin ten jest podyktowany realizacją inwestycji, którą Gmina Świerczów zamierza przeprowadzić  jeszcze przed tym zadaniem. Mianowicie chodzi o zadanie pn.”Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miejsce poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej” oraz budowę tranzytu do miejscowości Świerczów. Zadanie to będzie rozpoczęte w 2024r., szacowana wartość zadania to kwota 7.825.000zł, z czego dofinasowanie które gmina Świerczów pozyskała na te działania  to kwota 7.466.455zł.   
Dzięki tym inwestycjom znacznie poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów  na drodze wojewódzkiej.

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz