||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Szkoła Podstawowa w Bąkowicach…- i co dalej?

 

            W dniu 28 grudnia 2023r. podjęta została uchwała Nr XLVI/498/023 Rady Gminy Świerczów w sprawie zamiaru zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Bąkowicach.  Działanie to wiąże się z  koniecznością dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Świerczów do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych. Uruchomiona procedura planowanej likwidacji jest konsekwencją dokonanej wnikliwej oceny, w szczególności stanu faktycznego,  prognozy demograficznej, warunków nauczania, wychowania i opieki, wyników nauczania oraz czynników ekonomicznych. Jak i propozycją jak najlepszych rozwiązań dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Bąkowicach.
W Gminie Świerczów obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe (8-klasowe) - Szkoła Podstawowa w Bąkowicach i Szkoła Podstawowa w Dąbrowie oraz Szkoła Podstawowa w Świerczowie wchodząca w skład zespołu szkolno-przedszkolnego. Szkoła Podstawowa w Świerczowie (powstała z wygaszonego gimnazjum) jest szkołą liczącą obecnie 5 klas (I, II, III, IV i V), do której już obecnie uczęszczają uczniowie z obwodu obecnej Szkoły Podstawowej w Bąkowicach.  
Główną przesłanką uzasadniającą rozpoczęcie procedury likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach  jest bardzo mała liczba dzieci w szkole. Na dzień dzisiejszy w 8-klasowej Szkole Podstawowej w Bąkowicach są tylko 3 klasy (VI, VII i VIII), w których łącznie jest tylko
19-ro dzieci (kasa:VI-8 dzieci,VII-4 dzieci, VIII-7- dzieci)- w roku szkolnym 2024/2025 tj. od 1 września 2024r. najprawdopodobniej pozostałoby 2 klasy – łącznie 12-ro dzieci.
Z danych, z prowadzonej przez Gminę Świerczów ewidencji ludności wynika, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie- urodzenia z ostatnich 4 lat są bardzo niekorzystne. Dane demograficzne nie rokują możliwości utrzymania tak małej szkoły w pełnej strukturze organizacyjnej.
Rozpoczynając proces likwidacji od podjęcia ww. uchwały zrealizowano pozostałe nałożone prawem obowiązki, tj.: zawiadomiono w ustawowym terminie rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczniów, wystąpiono z wnioskiem o opinię do Opolskiego Kuratora Oświaty (opinia pozytywna wydana Postanowieniem z dnia 22.02.2024r.), Związku Nauczycielstwa Polskiego (opinia pozytywna z dnia 05.02.2024r.), Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" (opinia negatywna z dnia 18.01.2024r, poprawiona z datą 18.03.2024r).
Biorąc pod uwagę wagę zagadnienia i poznanie stanowiska mieszkańców obwodu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach jako Wójt dodatkowo w dniu 29 stycznia 2024r. w świetlicy wiejskiej przeprowadziłam konsultacje społeczne w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły. Konsultacje w formie korespondencyjnej trwały jeszcze do 16 lutego 2024r. Udział w konsultacjach łącznie wzięło 101 osób (osoby na spotkaniu i osoby biorące udział w głosowaniu korespondencyjnym), w tym 94 było przeciw likwidacji. W trakcie spotkania konsultacyjnego oprócz własnych stanowisk w przedmiocie sprawy, mieszkańcy z obwodu szkoły przedstawiali różne propozycje w zakresie rozwiązań organizacyjnych. Spotkanie przebiegało z wielkimi emocjami, co było zrozumiałe ze względu na wagę przedmiotu spotkania. Podnoszone przez mieszkańców argumenty co do obiektów szkoły (w pełni uzasadnione), jak i niektóre propozycje zagospodarowania tego obiektu godne są zastosowania.  Biorąc pod uwagę zbieżność terminów podjęcia stosownej uchwały w sprawie zamiaru likwidacji i zawiadomienia o tym fakcie rodziców (na 6 m-cy przed rozpoczęciem roku szkolnego) jak i upływ kadencji obecnej Rady Gminy wyrażam głęboką nadzieję, że zarówno obecni, jak i przyszli radni  niektóre z tych rozwiązań zaakceptują, gdyż niewyobrażalne jest, by ten obiekt nie był nadal wykorzystywany na cele oświatowe, tylko np. na klub seniora czy przeznaczony do sprzedaży. Mamy na terenie Gminy trzy obiekty szkolne: w Bąkowicach, w Świerczowie i w Dąbrowie, na których wg mnie organ prowadzący, czyli Wójt i Rada Gminy zarówno obecni, jak i  przyszłej kadencji powinni skoncentrować  organizację  oświaty i wychowania przedszkolnego Gminy Świerczów.  Budynek obecnego przedszkola nie jest w stanie spełnić obecnych standardów placówki przedszkolnej - brak jest możliwości architektonicznych do jakiejkolwiek rozbudowy/przebudowy tego budynku. Dlatego też planowana jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świerczowie, po której m.in. powstaną 4 dodatkowe duże sale lekcyjne, rozbudowana kuchnia i stołówka, toalety itd. Na ten cel, tj. zadanie pn.”Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie wraz zagospodarowaniem terenu i zastosowaniem OZE” gmina pozyskała już dofinasowanie w kwocie 1.999.800zł, szacowana wartość zadania to kwota 2.277.000zł.  W kwietniu br. po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę i przeprowadzeniu przetargu, w okresie wakacyjnym rozpoczną się roboty budowlane.  Mając na względzie bezpieczeństwo uczniów i pracowników w trakcie inwestycji, cała kadra i uczniowie obecnej szkoły w Bąkowicach nadal pozostaną w tym obiekcie, jedynie jako uczniowie i pracownicy Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Świerczowie – w przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie likwidacji szkoły w Bąkowicach.
Powodów podjęcia decyzji o uruchomieniu tej procedury likwidacyjnej właśnie teraz, w czasie dla niektórych niezrozumiałym (przed wyborami???) jest kilka i dla mnie nie ma znaczenia, że niedługo są wybory, a taka decyzja jest „niepolityczna”- mandat zaufania społecznego obowiązuje w każdym momencie. Wójt i Rada Gminy powinni do końca wypełniać swoje obowiązki i podejmować nawet te „trudne” decyzje, które wynikają z bieżących uwarunkowań. Otóż to była decyzja prywatnie - bardzo trudna emocjonalnie (przecież to jest moja szkoła, do której uczęszczałam!!), jednakże jako Wójt muszę być ponad wszystko, bo znaczenie ma to co jest ważne dla dobra Gminy i wbrew pozorom - dobra dzieci oraz pracowników. Liczba dzieci w szkole jest mała, w tych 3 klasach jest 8,4,7 uczniów- a wyniki nauczania na poziomie jak w pozostałych szkołach….(klasa licząca 4 dzieci to prawie indywidualne nauczanie).
W pierwszej mojej kadencji zabiegałam, by przeprowadzić inwestycje na tym obiekcie (remont szkoły, budowa kompleksu boisk sportowych ”Orlik”). Przed  5 laty walczyłam o tę szkołę, widząc w 2018 roku szansę na jej utrzymanie (ilość urodzeń dzieci w 2018 roku znacznie wzrosła w porównaniu do lat poprzednich), niestety kolejne lata nie poprawiły sytuacji demograficznej. Jednakże kolejne lata były ekonomicznie korzystne dla Gminy/Szkoły Podstawowej w Bąkowicach ze względu na wysokość subwencji, która w małych szkołach do 70 uczniów, o strukturze 8-klasowej szkoły podstawowej była wyższa na ucznia.

Dla porównania:

 

Szkoła

 

Kwota subwencji

Liczba uczniów

Roczna kwota subwencji otrzymana na ucznia

Rok 2020

SzP Bąkowice

977.890 zł

55

17.779,82 zł

Sz Dąbrowa

1.376.432 zł

93

14.800,34 zł

Rok 2021

SzP Bąkowice

882.082 zł

51

17.295,73 zł

Sz Dąbrowa

1.431.405 zł

93

15.391,45 zł

Rok 2022

SzP Bąkowice

696.771 zł

50

13.935,42 zł

Sz Dąbrowa

1.171.794 zł

88

13.315,84 zł

 

Jak widać z powyższego różnica w kwotach otrzymywanej subwencji na ucznia w porównywanych szkołach jest już mniej korzystna i to jest kolejny powód, by tę procedurę reorganizacji dokonać. Dlatego też, biorąc pod uwagę wszystkie argumenty przedstawione  przeze mnie, licząc na rozsądne podejście obecnej Rady Gminy, jak i Wójta i Rady Gminy nowej kadencji liczę, że ten proces zostanie pomyślnie zakończony, a z dniem 1 września 2024r. na terenie Gminy Świerczów będą 2 placówki oświatowe: tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerczowie i Szkoła Podstawowa w Dąbrowie. Natomiast od roku szkolnego 2025/2026 (po zakończonej rozbudowie budynku szkoły w Świerczowie) zajęcia szkolne i przedszkolne tych dwóch szkół będą się odbywały w budynkach obecnych szkół, tj. w Świerczowie, w Bąkowicach i w Dąbrowie. W jaki sposób budynki szkolne w Bąkowicach i Świerczowie będą wykorzystywane to już będzie zadanie dla Rady Gminy nowej kadencji. Pokładam nadzieję, że organizacja sieci szkół i przedszkola uwzględniać będzie, któreś z rozsądnych propozycji zgłoszonych przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w styczniu/lutym br. (wg mnie warto pochylić się na propozycją wskazania lokalizacji w Bąkowicach dla niektórych klas..?, w rozbudowanym budynku ZSzP w Świerczowie umieścić przedszkole i część  niektórych klas…?).
     Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż w/w propozycje reorganizacji nie dotyczą Szkoły Podstawowej im. Polskich Górali w Dąbrowie - 8 klasowa - szkoła w Dąbrowie jest, i nadal będzie funkcjonować w takiej strukturze organizacyjnej. 
 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz