||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dotacje z programu odbudowy zabytków

W dniu 22.01.2024 r. w Urzędzie Gminy w Świerczowie nastąpiło podpisanie umów dotacji z Beneficjentami zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Na zadania te Gmina Świerczów złożyła wnioski w ramach Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład: Rządowy Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z zasadami programu, wysokość dofinansowania wynosi 98%. 2% to wkład własny. Środki na wkład własny również zostaną przekazane przez Gminę jako dotacja celowa, a zatem wydatki w całości zostaną sfinansowane z dotacji. W ramach naboru zostały udzielone dotacje na następujące zadania:
1) dla Parafii Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie, w imieniu której umowę podpisał Ks. Proboszcz Krzysztof Szczeciński:
- z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego oraz epitafiów w kształcie kartuszy herbowych wraz z niezbędną dokumentacją, o której mowa w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie – wartość dotacji 176 000,00 zł (z tego: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 172 480,00 zł; środki budżetu gminy 3 520,00 zł),
- z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ścian sufitu i prezbiterium wraz z niezbędną dokumentacją, o której mowa w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie - wartość dotacji 175 000,00 zł (z tego Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 171 500,00 zł, środki budżetu gminy 3 500,00 zł),
-  z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich w zakresie fumigacji, wykonania izolacji fundamentów i remontu odwodnienia wraz z niezbędną dokumentacją, o której mowa w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Miejscu - wartość dotacji 235 000,00 zł (z tego Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 230 300,00 zł, środki budżetu gminy 4 700,00 zł).
2) dla osoby fizycznej, na realizację zadania pn. dofinansowanie prac remontowych pokrycia dachowego, drzwi oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie w kwocie 15 000,00 zł (z tego Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 14 700,00 zł, środki budżetu gminy 300,00 zł).
Kolejnym etapem postępowania będzie ogłoszenie procedury przetargowej i wyłonienie Wykonawców zadań. Planowany termin zakończenia realizacji zadań to 30.11.2024 r.

Mateusz Bieniek - Skarbnik Gminy