||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dodatkowe wyposażenie dla jednostek OSP

pobrane.png

Gmina Świerczów otrzymała dofinansowanie w ramach zadania realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia I rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wyniosła 91 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 89991,00 zł, a wkład własny budżetu gminy wyniósł 1 009,00 zł. W ramach przedmiotowego wniosku (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. OSP Dąbrowa oraz OSP Biestrzykowice-Miodary) zakupiono następujący sprzęt: dla OSP Dąbrowa: Kamera termowizyjna FLIR 1 szt., Wąż tłoczny W52/20 ŁA 11 szt. Wąż tłoczny W75/20 ŁA 7 szt., dla OSB Biestrzykowice - Miodary: Detektor MSA1 szt., Ubranie specjalistyczne 4 szt., Buty strażackie bojowe 5 zestawów, Butla kompozytowa 4 szt., Zestaw PSP-R1 1 szt., Czujnik bezruchu 2 szt., Radiotelefon HYTERA 3 szt. Przekazanie promes na to zadanie w obecności Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Kowalskiego, Komendanta PSP w Namysłowie Tadeusza Kmiecia oraz Radnej Sejmiku Województwa Opolskiego Teresy Cegleckiej-Zielonka miało miejsce 23.09.2023 г.

Skarbnik Gminy – Mateusz Bieniek