||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Dodatkowe wyposażenie dla jednostek OSP

 

Gmina Świerczów w miesiącu czerwcu b.r. złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek został zaakceptowany i w dniu 20.07.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości i Gminą Świerczów na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Świerczów, wchodzących w skład Krajowego  Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (czyli dla OSP Biestrzykowice-Miodary oraz OSP Dąbrowa). Zadanie realizowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 90 900,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 89 991,00 zł, a wkład własny budżetu gminy wynosi 909,00 zł. W ramach przedmiotowego wniosku zaplanowano zakup następującego sprzętu (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki):
- dla OSP Dąbrowa: Kamera termowizyjna FLIR 1 szt. Wąż tłoczny W52/20 ŁA 11 szt. Wąż tłoczny W75/20 ŁA 7 szt., dla OSB Biestrzykowice-Miodary: Detektor MSA1 szt., Ubranie specjalistyczne 4 szt., Buty strażackie bojowe 5 zest., Butla kompozytowa 4 szt., Zestaw PSP-R 11 szt., Czujnik bezruchu 2 szt., Radiotelefon HYTERA  3 szt.     
Uroczyste wręczenie pamiątkowych tablic z dofinansowaniem dla przedstawicieli jednostek OSP miało miejsce w dn. 11.08.2023 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie.
Zakończenie realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową powinno nastąpić do 31.12.2023 r.

                                                                                               Skarbnik Gminy – Mateusz Bieniek