||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

RENATURYZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W ZABYTKOWYM PARKU W DĄBROWIE

Bez tytułu.png

 

Prace w zabytkowym parku w Dąbrowie  realizowane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej przystąpiła do realizacji zadania pn. „Renaturyzacja zbiornika wodnego w zabytkowym parku w Dąbrowie - stworzenie warunków do bytowania płazów” zbliżają się ku końcowi.
Zadanie polega na  renaturyzacji zbiornika wodnego w zabytkowym parku w Dąbrowie, która ma powstrzymać postępującą degradację akwenu oraz na odtworzeniu jego dawnego charakteru, a także stworzeniu warunków do bytowania płazów. Duże jest już zaawansowanie robót budowlanych obejmujących kompleksowe zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu wokół niego. W trakcie prac są nasadzenia drzew i krzewów oraz utworzenie stanowisk obserwacyjno-edukacyjno-przyrodniczych. Wykonano pomost obserwacyjny i ścieżkę wokół zbiornika. Przygotowano stanowiska pod ławki i kosze. Do wykonania pozostała m.in. altana, stojak na rowery i plac zabaw.
Zaawansowanie prac wskazuje, że zadanie zostanie wykonane przed końcowym termin jego realizacji, który przypada na miesiąc sierpień 2023 r.

1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg