||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O REALIZAGJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOSCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie informuje, że w 2023 r. będzie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Osoby zainteresowane pomocą w takiej formie proszę o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej osobiście w siedzibie Ośrodka: Świerczów, ul. Brzeska 15 lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 4 19 61 23 wew. 20 w celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach skorzystania z takiej pomocy.

Maria Bednarz Kierownik GOPS