||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

POSIŁKI DLA POTRZEBUJĄCYCH

Gmina Świerczów w dniu 20.03.2020 r. złożyła wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu o przyznanie środków w ramach Projektu pod nazwą „Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego na uruchomienie usługi w zakresie :

- zatrudnienia kuriera społecznego,

- pozyskanie środków na dożywianie osób niesamodzielnych.

Działania uruchomiono w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

W dniu 31.03.2020 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy: Województwem Opolskim reprezentowanym przez Pana Adama Różyckiego - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu jako Lidera Projektu a Współpracującym Gminą Świerczów reprezentowaną przez Wójta Gminy  Panią Barbarę Bednarz na realizację wyżej wymienionego Projektu wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom zadeklarowali  zaangażowanie w proces  wymienionych działań.

Do współpracy w zakresie realizacji  Projektu wyznaczona i odpowiedzialna jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie Pani Maria Bednarz.   

Porozumienie zostało podpisanie tylko w zakresie pozyskania środków na dożywianie osób niesamodzielnych, takiej pomocy potrzebujących, na okres trzech miesięcy począwszy od

01 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Na chwilę obecną dożywianiem objętych zostało 69 osób z terenu gminy Świerczów, do których bezpośrednio dociera gorący posiłek, który dostarcza  „Restauracja Świerczów” wyznaczona do realizacji zadania.

Rekrutację osób do korzystania z pomocy w formie posiłku przeprowadzili pracownicy socjalni  zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie. Projekt skierowana jest do:

- osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, korzystających

z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

- osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób starszych w rozumieniu

z zapisami ustawy z dnia 11 września 2015r. o osobach starszych, jak również osób niepełnosprawnych lub samotnie  gospodarujących, osób niepozostających w związku małżeńskim oraz nie posiadające wstępnych ani zstępnych, będących do dyspozycji w zakresie udzielenia wsparcia. 

Dodatkowo w ramach Projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie otrzymał
53 szt. maseczek jednorazowego użytku oraz 15 szt. płynu dezynfekującego o pojemności 5 l.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                         Barbara Bednarz