||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Realizacja projektu „Z nauką w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów”

 

W Szkole Podstawowej w Bąkowicach realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Z nauką w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Wysoka jakość edukacji; Działanie: 9.1 Rozwój edukacji. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych kształcących kompetencje kluczowe (m.in. z języka anielskiego, języka niemieckiego, matematyki), opartych na metodzie eksperymentu (m.in. z chemii, przyrody), kształcących kompetencje cyfrowe uczniów (zajęcia komputerowe), a także zajęciach obejmujących indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (m.in. zajęcia rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia logopedyczne). Szeroki zakres wsparcia, jaki dają te zajęcia, na pewno przełoży się na osiąganie lepszych wyników przez naszych uczniów.

Rozpoczął się także kolejny moduł szkoleń dla nauczycieli, jakże aktualny w danej sytuacji, bo obejmujących tematykę: „Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-materiałów dydaktycznych”, „Wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz zasobów dostępnych w Internecie”. Zajęcia, w sposób profesjonalny, prowadzą pracownicy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Dyrektor Szkoły – Cezary Zając