||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów - zakończona sukcesem

Zakończono z sukcesem realizację projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów”. Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewała na kwotę 439 175,00 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 373 295,00 zł, a wkład własny Gminy Świerczów 65 880,00 zł (wkład finansowy oraz rzeczowy). Do głównych założeń projektu należało: rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów przedszkola (w tym poszerzenie o zajęcia dodatkowe oraz wydłużenie godzin pracy przedszkola), doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W ramach zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne przeprowadzono m.in.: zajęcia: z języka angielskiego – 75 dzieci, taneczno-ruchowe (z elementami integracji sensorycznej – 50 dzieci), plastyczne - 50 dzieci, artystyczne – 50 dzieci, teatralne – 50 dzieci, logopedyczne – 8 dzieci).  Zakupiono nowe wyposażenie do przedszkola (m.in.: meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, zestawy metodyczne, projektor z oprzyrządowaniem, telewizory, głośniki bezprzewodowe, oprogramowania komputerowe, wyposażano i zamontowano placu zabaw, nagłośnienie przenośne, zmywarka, dywan do sali przedszkolnej, wyposażenie do szatni i łazienki). Ponadto przeprowadzono szkolenia doskonalające dla 3 nauczycieli (studia podyplomowe z języka angielskiego, w zakresie rytmiki i tańca oraz gimnastyki korekcyjnej). Wybuch pandemii koronawirusa stworzył niebezpieczeństwo nieukończenia projektu w wymaganym terminie i nie osiągnięcia wymaganych wskaźników, co mogłoby oznaczać w konsekwencji konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania. Jednakże dzięki podjętym staraniom i składanym wnioskom – Gmina Świerczów uzyskała zgodę na przedłużenie okresu realizacji zadania, co w konsekwencji umożliwiło wykorzystanie 100% przyznanych środków na ten cel. 

 

Skarbnik Gminy Mateusz Bieniek