||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Projekt „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów”

Zbliżamy się do końca realizacji unijnego projektu „Podniesienie jakości edukacji
w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świerczów”. Projekt obejmuje 2 lata i będzie trwał do końca czerwca tego roku. Przypomnijmy, że współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Działanie 9.01 – rozwój edukacji. Poddziałanie 9.01.03 – wsparcie edukacji przedszkolnej.

Celem realizowanego projektu było i jest min. realizowanie zajęć dodatkowych podnoszących jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci kompetencji przedszkolnych. W związku z tym w przedszkolu od września 2018 r. prowadzone były zajęcia dodatkowe obejmujące wszystkie dzieci, a mianowicie: zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia plastyczne, języka angielskiego, artystyczne, teatralne, gry i zabawy, zajęcia logopedyczne dla 3-4l. oraz zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej dla 3-4l.    

Celem zajęć plastycznych prowadzonych w ramach projektu jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły. Dzieci podczas zajęć poznają różne, ciekawe techniki plastyczne: malowanie farbami, rysowanie kredkami świecowymi, pastelami, wycinanie wydzieranka z kolorowego papieru, lepienie z plasteliny, ciastoliny, konstruowanie z tworzywa przyrodniczego i materiałów przemysłowych.
W swoich pracach dzieci mają możliwość wyrażenia ekspresji własnych uczuć wykorzystując podczas prac różnorodny materiał plastyczny i techniczny.

Realizowane w przedszkolu zajęcia artystyczne dają możliwość rozwijania
u dzieci zainteresowania sztuką, kształtują umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej. Ukierunkowują dziecko na odkrywanie
i rozwijanie indywidualnych artystycznych uzdolnień, rozwijaniu inwencji twórczej
w różnych formach aktywności. Uczą również umiejętności współdziałania w grupie.

            Podczas zajęć rozwijających kompetencje społeczne, gry i zabawy odgrywają kluczowe znaczenie. W trakcie nich wykorzystuje się metody pracy zespołowej
i indywidualnej. Wśród gier i zabaw, w których uczestniczą dzieci możemy wyróżnić min. gry planszowe, zabawy integracyjne, zabawy tematyczne, scenki dramowe. Dużą popularnością cieszą się gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem ,,magicznego dywanu”, podczas których dzieci mogą poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenia. Gry i zabawy uczą współpracy i współdziałania, kształtowania poczucia własnej wartości, dostrzegania
i wyrażania swoich emocji i emocji rówieśników, stwarzają sytuacje w których dzieci wykonują określone zadania.

Głównym celem zajęć logopedycznych jest rozwijanie mowy poprzez wykonywanie różnorodnych ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy. Dzieci w przedszkolu podczas tych zajęć uczą się prawidłowego oddychania, połykania oraz wyrabiania prawidłowej pozycji spoczynkowej języka. Wykonują wiele ćwiczeń rozluźniających aparat mowy, ćwiczeń słuchowych, dźwiękonaśladowczych oraz słownikowych. Dużym urozmaiceniem podczas zajęć logopedycznych jest wykorzystanie ciekawych
i różnorodnych pomocy logopedycznych zakupionych w ramach projektu. Prowadzone w przedszkolu zajęcia taneczno – ruchowe pozwalają na rozwijanie u przedszkolaków uzdolnień tanecznych oraz rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci poprzez poznawanie różnych układów tanecznych. Dzieci uczestnicząc w zajęciach poznały m.in. wiele zabaw muzyczno – ruchowych według B. Strauss (aktywne słuchanie muzyki poważnej), poznały układy taneczne do znanych utworów, które mogą prezentować podczas uroczystości przedszkolnych, ale także dla środowiska lokalnego, uczą się tańczyć
z rekwizytem np. chustą, wstążką, kapeluszem, grać na instrumentach do utworów muzyki poważnej.  

Zajęcia taneczno – ruchowe sprawiają przedszkolakom wiele radości,
co widać na ich twarzach podczas różnych występów, gdzie mogą się zaprezentować innym.

Zajęcia Ruchowe z elementami integracji sensorycznej obejmują dzieci
3-4 letnie. Głównym celem zajęć jest poprawianie sprawności fizycznej dzieci
z ogromnym naciskiem na stymulacje sensoryczną dostosowaną do potrzeb dzieci. Odpowiednio dobrane ćwiczenia i aktywności angażują układ ruchowy, ale także wspaniale rozwijają zmysły dzieci. Bardzo często w ramach zajęć, wykorzystuje się tzw. „Tor przeszkód”, gdzie dzieci bosymi stopami poznają i pokonują różne faktury, przemierzając tunele, ćwicząc przy tym koordynację ruchowo-wzrokową. Ponadto wykorzystywane są podczas zajęć różnorodne masy plastyczne, np. mąka ziemniaczana, odżywka do włosów, ciastolina, piasek kinetyczny, który jest bardzo lubianym elementem zajęć.   Zajęcia teatralne odbywają się w dwóch niezależnych grupach, obejmują dzieci 4, 5 i 6 letnie. Głównym celem zajęć jest rozbudzenie zajęć teatrem, sztuką, odkrywanie w dzieciach naturalnych predyspozycji i uzdolnień do samodzielnej twórczości i działania. Dzieci na zajęciach poznają podstawowe pojęcia związane z teatrem, uczą się odpowiedniego zachowania, w teatrze, filharmonii, kinie. Wprowadzanie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi dzieciom wiele korzyści: rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, rozwija płynność ruchów, zwiększa poczucie własnej wartości.

 Na zajęciach dzieci poznają twórczość J. Brzechwy, J. Tuwima. W ramach zajęć teatralnych dzieci z gr. „Pszczółek” przygotowały „Jasełka”. Na zajęciach wykorzystujemy często pacynki, kukiełki, teatrzyki, dzieci same wymyślają scenariusze. Często sama zabawa w teatr jest większym sukcesem niż występ przed publicznością.            

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się m.in. w oparciu o program Time for English. Głównym celem zajęć jest: poznawanie podstaw materiału edukacyjnego, rozwój kompetencji komunikacyjnej, wdrażanie dzieci do pracy w grupie, umacnianie wiary we własne siły, rozwijanie indywidualnych zdolności. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, plastycznych, muzycznych, konstrukcyjnych. Realizowane w ramach zajęć tematy to min. emocje, zwierzęta safari, zwierzęta hodowlane, ubrania, rodzina, święta.... Dzieci w oparciu o ciekawe środki oraz pomoce dydaktyczne takie jak min.: maty edukacyjne, liczmany, kostki z kieszonkami, karty obrazkowe, straganik, stemple, koraliki, pacynki, patyczkowa rodzinka, gry, płyty cd, itp. bawią się, a co najważniejsze, uczą języka angielskiego. Ponadto na zajęciach korzystamy z multimedialnego urządzenia - „Magicznego dywanu” przeznaczonego do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych również w j. angielskim. Zabawa i nauka z jego wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.

Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem bardzo wielu pomocy dydaktycznych i materiałów zakupionych z projektu w ramach doposażenia infrastruktury przedszkola.

Przedszkole również wzbogaciło się o sprzęt multimedialny, meble oraz ogromną ilość gier
i zabawek dla dzieci. Wszystko to, w znacznym stopniu uatrakcyjniło zajęcia z dziećmi
i wzbogaciło bazę dydaktyczną naszego przedszkola na kolejne lata.