||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Świerczów.


                                                                                                                                                                                                                                               Świerczów, 06.02.2024r.

Wójt Gminy

Świerczów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Świerczów.

Wójt Gminy Świerczów działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r.,
o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Świerczów obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który warunkuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Świerczów.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 12.02.2024 roku do dnia 17.03.2024 roku w formie:

  1. Spotkania otwartego z mieszkańcami gminy i interesariuszami rewitalizacji, umożliwiających omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Świerczów, a także zgłaszanie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu.
    Spotkanie odbędzie się: 29.02.2024r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie o godz. 1730
  2. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.
  3. Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów w Referacie Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego lub telefonicznie pod numerem 77 4196170 wew. 17 w godzinach pracy tut. Urzędu pon. 715- 1615, wt.-czw. 715- 1515, pt. 715- 1415.

Uwagi i opinie w formie papierowej, elektronicznej oraz ustnej będą zbierane od dnia 12.02.2024 roku do dnia 17.03.2024 roku.

Materiały informacyjne wraz z formularzem konsultacyjnym będą dostępne od dnia 12.02.2024 roku.

w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:http://bip.swierczow.pl

na stronie internetowej Gminy Świerczów pod adresem: http://swierczow.pl

w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, w Referacie Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego lub telefonicznie pod numerem 77 4196170 wew. 17 w godzinach pracy tut. Urzędu: pon. 715- 1615, wt.-czw. 715- 1515, pt. 715- 1415.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                          Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                                               Barbara Bednarz

 

 

Załączniki:

PDFDiagnoza delimitacyjna GPR Świerczów 22.01.2024.pdf
DOCXFormularz konsultacji OZ OR Świerczów.docx
PDFFormularz konsultacji OZ OR Świerczów.pdf
PPTXŚwierczów_prezentacja_konsultacje OZ OR.PPTX
PDFUchwała OZ OR Gmina Świerczów_projekt.pdf
PDFZałącznik do uchwały Mapa OZ OR Gminy Świerczów.pdf
PDFOgłoszenie konsultacje społeczne GPR Świerczów.pdf