||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wójt Gminy Świerczów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie

Wójt Gminy Świerczów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie

 

I. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

1. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie o kierunku: artystycznym, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, menadżerskim, z zakresu zarządzania; 

3) co najmniej 3 letnie doświadczenie stażu pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub w innych podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury; 

4) przedstawienie autorskiego programu w zakresie bieżącego funkcjonowania oraz rozwoju Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie na okres 5 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych, (pisemnie: maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę lub w formie multimedialnej: zapisanej na nośniku CD );

5) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o finansach publicznych w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa pracy;

6) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym bez przeciwwskazań,

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

9) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

1) kreatywność , dyspozycyjność, odpowiedzialność. rzetelność, kultura osobista,

2) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

3) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,

4) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi,

5) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu,

6) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

7) mile widziane prawo jazdy kat. B.

Il. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie,

2) zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 5 lat - od dnia 29 luty 2024 r.

3) pełny wymiar czasu pracy.

III. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki,

2) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki,

3) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,

4) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki,

5) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,

6) opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi,

7) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

8) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie - list motywacyjny,

2) autorski program w zakresie bieżącego funkcjonowania oraz rozwoju Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie (pisemnie: maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę lub w formie multimedialnej: zapisanej na nośniku CD i zaprezentowaniu podczas prezentacji-max. 15 min),

3) wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

6) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289 ze zm.),

10) oświadczenie o treści:

,,Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza próg ustawowy, przez Wójta Gminy Świerczów z siedzibą: ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów jako administratora danych, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie.  Zostałam(łem) poinformowana( y) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów”.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

V. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: iod@swierczow.pl

2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Informujemy, iż dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym działalność Wójta Gminy Świerczów, podmiotom realizującym na rzecz Gminy Świerczów realizującym usługi w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania. 

5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 nie dłuższy niż do 31.05.2024 r. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Świerczów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Gminy Świerczów.

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów Gminy.

VI. Składanie dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.02.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty mogą być złożone:

- osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat 

- przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Świerczowie. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

VII. Informacje dodatkowe:

1) zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu,

2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną przez Wójta:

I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów;

lI etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata - o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

3) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Świerczów o powołaniu Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie, nastąpi w ciągu 14 dni po upływie składania ofert;

4) informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Świerczów, dn. 31.01.2024 r.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1) wzór kwestionariusza osobowego,

2) wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów – zbiorczy.

 

Wójt Gminy Świerczów

  mgr Barbara Bednarz 

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/18/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFOświadczenie.pdf
PDFKonkurs_GOK_kwestionariusz-osobowy-kandydata1.pdf