||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dodatek osłonowy

                                                        DODATEK OSŁONOWY

Od dnia 1 stycznia 2024 roku można ponownie ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Aby otrzymać ww. świadczenie należy w terminie do 30 kwietnia 2024 r. złożyć wniosek  w formie papierowej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- opatrzony podpisem elektronicznym  bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.   i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje :

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2 100 złotych na osobę,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 złotych na osobę.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą , o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku , gdy ustalona wysokość  dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek te nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jedoosobowego;
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z  co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek dotyczy gospodarstw domowych, w których głównych źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi , zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Załącznik:

DOCdodatek osłonowy.doc
PDFdodatek osłonowy.pdf