||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE Nr 0050/13/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2024 przez organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE Nr 0050/13/2024

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 24 stycznia 2024 r.  

 

w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych
w roku 2024 przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późń. zm.[1]),  w związku z § 12 Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, uchwalonego Uchwałą Nr XLV/477/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2024, przez organizacje pozarządowe w składzie:

  1. Iwona Wilczyńska – Przewodniczący;
  2. Michał Hnat – członek Przedstawiciel organu wykonawczego;
  3. Mateusz Bieniek – członek Przedstawiciel organu wykonawczego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW

      mgr Barbara Bednarz

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.