||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Konsultacje społeczne dotyczące likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/2024
WÓJTA ŚWIERCZOWA
z dnia 19 stycznia 2024 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz §  6 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5 uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się, przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach.
§ 2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców obwodu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach tj. z miejscowości: Miejsce, Bąkowice, Bielice, Gola, Grodziec i Wężowice oraz z przysiółków: Jaźwinka, Lipa i Skórze, w sprawie, o której mowa w § 1.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej na Karcie do głosowania stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych lub poprzez głosowanie jawne na miejscu w trakcie spotkania, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Bąkowicach. 
2. Korespondencyjne głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania, którą należy:
- przesłać na adres mailowy: ug@swierczow.pl – w terminie od dnia 29 stycznia 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r.;
- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów – w terminie od dnia 29 stycznia 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r. – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy;
- dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów - w terminie od dnia 29 stycznia 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r.;.
3. Nie będą uwzględniane karty do głosowania:
- zgłoszone anonimowo lub nieczytelnie podpisane;
- które wpłyną do Urzędu Gminy Świerczów po dniu 16 luty 2024 r.
§ 4. Konsultacje skierowane są do pełnoletnich mieszkańców Gminy Świerczów posiadających czynne prawo wyborcze. 
§ 5. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy oraz upublicznione w BIP Gminy Świerczów, w serwisie internetowym Urzędu Gminy www.swierczow.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów. 
§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących w nich.
§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, w serwisie internetowym Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów oraz z terenu obwodu Szkoły.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW
      mgr Barbara Bednarz
Karta do głosowania:
 
 

Opublikował: Informatyk Gminy Data publikacji: 19-01-2024 20:54