||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów

ZARZĄDZENIE Nr 0050/6/2024

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
z dnia 16 stycznia 2024  roku

w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Świerczów

        Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z późn. zm.1) ,  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.2), w związku z zarządzeniem nr 0050/122/2024 Wójta Gminy Świerczów z dnia 15 grudnia 2023 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Świerczów zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Świerczów i w prasie lokalnej. 

                                                                                   Wójt Gminy Świerczów

                                                                                    Barbara Bednarz


                                                                        Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/6/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) 

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do  3 lat podanej do publicznej wiadomości w dniu 15 grudnia 2023 r.

 

 

L.p.

 

 

Miejscowość

położenie

 

 

Nr

działki

 

 

Pow.

(ha)

 

 

KW

 

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

 

 

Stawka

wywoławcza

czynszu w

dt żyta

 

 

Wadium

(zł)

   

1.

 

 

    Miodary

 

 

      281

 

 

0.2000

 

 

 

OP1U/000

    79754/4

 

 

Użytek rolny. Do użytku 

rolnego. Bez  obciążeń i 

zobowiązań.

 

 

0.7400 dt

 

 

 

8.00 zł

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 luty 2024 r. w godz. od 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu na konto 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 w terminie do dnia  08.02.2024 r.                                                 

Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem, iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.


1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029.