||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie o naborze na rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu - nierozstrzygnięty

Informacja

dotycząca rozstrzygnięcia naboru na rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu.

 

Nawiązując do ogłoszenia o naborze na rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu informuję, że w terminie do dnia 25.01.2024 r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Wójt Gminy
Barbara BednarzOgłoszenie o naborze na rzeczoznawców

do szacowania zwierząt

oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów

pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu

Wójt Gminy Świerczów informuje, ze w dniach od 8.01.2024 r. – 25.01.2024 r. przyjmowane będą wnioski o powołanie na  rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania  zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu do składania wniosków w Urzędzie Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów.

Rzeczoznawca jest powoływany spośród osób, które:

- posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

- ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

- posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

- ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

- ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące
w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

- mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Świerczów

- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Do wniosku dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 1. sołtys,
 2. izba rolnicza,
 3. związek zawodowy rolników,
 4. organizacja społeczno-zawodowa rolników,
 5. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 6. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z  zysku za rok poprzedni, ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Formularze wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy.

 1. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym.
 2. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi.

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

 

Do pobrania:

DOCXWniosek o powołanie na rzeczoznawcę

DOCXOświadczenie o stażu pracy

DOCXOświadczenie o posiadaniu gospodarstwa ekologicznego