||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZADZENIE Nr 0050/2/2024 WÓJTA GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie

ZARZADZENIE Nr 0050/2/2024

WÓJTA GMINY W ŚWIERCZOWIE

 z dnia 2 stycznia 2024 r.

 

 w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa  Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie   

   

      Na podstawie art.31 w zw. z art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.1.) oraz na podstawie art.98 i   99 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 poz.1610  z późn. zm 2.) oraz Uchwały NR XLVI/494/2023 z dnia 28 grudzień 2023 r. Rady Gminy w Świerczowie w sprawie przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 zarządzam co następuje:

     § 1. Wyznaczam Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie do realizacji zadań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

    § 2. Udzielam Pani Marii Bednarz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie pełnomocnictwa do dokonywania czynności w zakresie  realizacji Programu w tym do zwierania umów„ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Modułu II finansowanego z budżetu państwa w wysokości 80% i środki własne gminy w wysokości 20%.

   § 3. Pełnomocnictwo udziela się na okres realizacji Programu.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

         WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW

     mgr Barbara Bednarz

 

 

1. Zmiana tekstu jednolitego  wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.572,poz.1463,poz.1688                

2.. Zmiana tekstu jednolitego  wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1615, poz.1890 poz.1933