||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja Wójta Gminy Świerczów

Informacja Wójta Gminy Świerczów

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr XLV/477/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 Wójt Gminy Świerczów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
 3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 4. Przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawała w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się
  o udzielenie dotacji

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie:

 1. Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
  w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
 2. Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
 3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Świerczów.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 18.01.2024 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów,
ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, (decyduje data wpływu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                              mgr Barbara Bednarz

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej

w otwartym konkursie ofert w roku 2024

 1. Dane dotyczące kandydata na członka komisji:
 1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….
 2. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………….
 3. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………….………………….
 4. Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu wskazującego kandydata …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
 5. Informacja nt. doświadczenia kandydata w zakresie przygotowywania wniosków, realizacji projektów i działań na rzecz organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...………………………………………………………………………

 1. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez Wójta Gminy Świerczów.

 

………………………………….…………………..

Data i czytelny podpis kandydata

 

 1. Oświadczam, że:
 1. Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym;
 2. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

 

 1.  

Data i czytelny podpis kandydata

 

 1. Zgłaszamy w/w kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

 

 

     ……………………………………………………………………                                                             ………………………………..……………………………………

            Data i pieczęć organizacji/podmiotu                                                                                  Podpisy i pieczęcie członków Zarządu

upoważnionych do reprezentacji organizacji/podmiotu