||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 0050/123/2023 Wójta Gminy Świerczów z dnia 15 grudzień 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Świerczów.

Zarządzenie Nr 0050/123/2023

 Wójta Gminy Świerczów

 z dnia 15 grudzień 2023 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących

własność Gminy Świerczów.

 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.1), w związku z art. 13 ust.1, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.2)  zarządzam co następuje:

 

§1. Ustala się stawki czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele:

 

1. Grunty orne i użytki zielone oraz lasy - za 1 ha gruntu.

 

1)  rola klasa  II      -  6.00  dt żyta

2)  rola klasa  III a  -  5.80  dt żyta

     3)  rola klasa  III b  -  5.50  dt żyta

4)  rola klasa  IV a  -  5.00  dt żyta

     5)  rola klasa  IV b  -  4.00  dt żyta                                             

     6)  rola klasa  V      -  3.00  dt żyta                           

     7)  rola klasa VI      -  2.00  dt żyta

 

8)  łąka klasa  II   -  5.00 dt żyta

9)  łąka klasa  III  -  4.50 dt żyta

   10)  łąka klasa  IV  -  4.00 dt żyta 

   11)  łąka klasa  V   -  3.00 dt żyta

   12)  łąka klasa  VI  -  2.00 dt żyta            

 

   13) las klasa IV - 4.00 dt żyta

   14) las klasa  V - 3.00 dt żyta

   15) las klasa VI - 2.00 dt żyta

 

 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - za 1m2 gruntu - 0.04 dt żyta 

 3. Inne - za 1 m2 gruntu - 0.02 dt żyta

 4. Grunty pod ciekami wodami, naturalnymi lub sztucznymi, zaliczonymi do urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych z wyjątkiem stawów - za 1 h gruntu - 1.00 dt żyta

 5. Ustala się czynsz za zajęcie gruntu podczas ustawienia np. cyrku lub wesołego miasteczka na kwotę 400.00 zł za dobę. Do ustalonej stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.  

 6. Ustala się kaucję  w wysokości 500.00 zł. zwrotną po zakończeniu ww. widowiska i pozostawieniu  terenu w należytym porządku.

 7. Ustala się czynsz za zajęcie  gruntu pod ustawienie urządzenia w postaci automatycznej skrzynki pocztowej (paczkomatu) na kwotę 150.00 zł. miesięcznie. Do ustalonej stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.  

 8. Ustala się stawkę czynsz w wysokości 10000.00 zł/rok za 1 hektar dla terenu infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej (wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne). Ustalona stawka czynszu z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego ulega waloryzacji

     średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do poprzedniego, ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do ustalonej stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.  

 

§2. Cenę żyta, o której mowa w § 1 ustala się corocznie wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający dany rok podatkowy ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§3. Stawki czynszu, określone w  §1, nie uwzględniają  podatku VAT, który zostanie doliczony według obowiązujących przepisów prawa.                                                                                              

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego

§5. Tracą  moc Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów Nr  0050/102/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Nr 0050/53/2023 z dnia 10 lipca 2023 r., Nr 0050/83/2023 z dnia 20 września  2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność  Gminy Świerczów.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                                    Barbara Bednarz

 

 

 


1 Zmiana tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

2 Zmiana tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z2023 r. poz. 11131463, 1506 1688, 1762.