||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie Nr 0050/122/2023 Wójta Gminy Świerczów z dnia 15 grudzień 2023 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050/122 /2023

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 15 grudzień  2023 roku

 

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z późn. zm.1),  w związku z art. 25 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 344 z późn. zm.2) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych  miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat jak niżej.

 

L.p.

 Miejscowość

  Nr

 działki

 Pow.

 (ha)

   KW

Opis nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie nieruchomości

 Forma

 Oddania

(przetarg)

1.

Miodary

         281

0.2400

OP1U/00079754/4

Użytek rolny.  Do użytku rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 0.7200 dt

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu, w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do  30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem, iż    płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Świerczów

 

                                                                                                                                                            Barbara Bednarz

 

 

 

 

1 Zmiana tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

2 Zmiana tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z2023 r. poz. 11131463, 1506 1688, 1762.