||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Świerczów na lata 2023-2025” - ROZSTRZYGNIĘTO

 

PDFInformacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Świerczów na lata 2023-2025”      

                                                                                          

       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Świerczów

Nr 0050/121/2023

z dnia 11 grudnia 2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

 

 

Wójt Gminy Świerczów

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.

„Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Świerczów na lata 2023-2025”

 

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU

 

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w programie polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Świerczów na lata 2023-2025”, zwanym dalej Programem.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację całego Programu w latach 2023-2025 wynosi 315 000,00 złotych brutto, w tym wkład własny realizatora wynosi 20 % (63 000,00 złotych). Reszta środków w kwocie 252 000,00 złotych pochodzi ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach dofinansowania z Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego.

 

 

II. ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm).

 

Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania świadczeń
 2. dysponować odpowiednią, doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadać odpowiednie warunki do prowadzenia badań oraz edukacji w ramach realizacji Programu (lekarz w trakcie lub ze specjalizacją ze Zdrowie Publicznego, elektroradiolog);
 3. stosować zalecenia i rekomendacje polskich ekspertów (np. zalecenia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy dotyczące diagnostyki i leczenia osteoporozy, rekomendacja nr 9/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących wykrywania osteoporozy);
 4. zapewnić pomieszczenia do przeprowadzenia poszczególnych etapów Programu (dopuszcza się do realizacji gabinet mobilny),
 5. posiadać sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych uzyskanych w trakcie realizacji programu,
 6. posiadać wpis jako instytucja szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 

 

III. UCZESTNICY PROGRAMU

 

Uczestnikami programu będzie personel medyczny oraz mieszkańcy Gminy. Szczegółowy opis populacji docelowej określony został w Programie.

 

IV. OPIS DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU

 

Interwencje zaplanowane w Programie

Etap I

Szkolenie personelu medycznego: szkolenie w formie stacjonarnej lub e-learningu zaplanowane dla grupy co najmniej 5 osób z uwzględnieniem badania poziomu wiedzy uczestników przy zastosowaniu opracowanego przez realizatora pre-testu przed prelekcją oraz post-testu po prelekcji (minimum 10 pytań zamkniętych z 3 wariantami odpowiedzi, test jednokrotnego wyboru.

Treści szkoleniowe: zalecane przez rekomendacje metody profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia osteoporozy, zapobieganie złamaniom osteoporotycznym i upadkom.

 

 

Etap II

Edukacja zdrowotna zaplanowana i prowadzona z wykorzystaniem metody pogadanki w populacji docelowej z uwzględnieniem badania poziomu wiedzy uczestnika przy zastosowaniu opracowanego przez realizatora pre-testu przed prelekcją oraz post-testu po edukacji (minimum 5 pytań zamkniętych z 3 wariantami odpowiedzi, test jednokrotnego wyboru); pogadanka powinna obejmować następujące treści:

- główne założenia realizowanego programu,

- istota działań profilaktyki pierwotnej osteoporozy,

- promocja elementów składających się na zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mających wpływ na zdrowie kości,

- zasadnicza rola aktywności fizycznej na poprawę BMD, ze szczegółowym omówieniem ćwiczeń obciążeniowych, oporowych, poprawiających równowagę, a także wzmacniających siłę mięśniową, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta,

- przyczyny upadków oraz ich negatywnych następstw,

- działania pomagające zapobiegać upadkom,

- identyfikacja i sposoby eliminacji czynników ryzyka zachorowania na osteoporozę,

- rola prawidłowej diety w profilaktyce osteoporozy, w tym dostarczania optymalnych ilości wapnia oraz ograniczenia spożycia alkoholu.

 

Etap III

Ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX:

- indywidualna edukacja zdrowotna (z uwzględnieniem badania poziomu wiedzy uczestnika przy zastosowaniu opracowanego przez realizatora pre-testu przed prelekcją oraz post-testu po edukacji, co opisano w punkcie poprzednim),

- wypełnienie przez uczestnika Programu formularza zgłoszeniowego określonego w Programie,

- wyliczenie dziesięcioletniego prawdopodobieństwa poważnego złamania osteoporotycznego, przy wykorzystaniu narzędzia FRAX dla populacji polskiej („FRAX PL”) oraz wpisanie go do formularza zgłoszeniowego,

- udostępnienie świadczeniobiorcy wyniku w formie wydruku lub dokumentu elektronicznego,

- udzielenie merytorycznych odpowiedzi na wszelkie pytanie dotyczące osteoporozy i zapobieganiu upadkom oraz skierowanie świadczeniobiorcy do rzetelnych źródeł wiedzy,

- poinformowanie o niskim prawdopodobieństwie złamania osteoporotycznego i braku potrzeby wykonania pomiaru DXA (przy wyniku <5%) lub poinformowanie o wysokim prawdopodobieństwie złamania osteoporotycznego (przy wyniku ≥5%) i zakwalifikowaniu do pomiaru DXA (etap IV) wraz z podaniem szczegółów dotyczących miejsca i czasu planowanego pomiaru DXA oraz sposobu przygotowania do badania (dodatkowo świadczeniobiorca powinien zostać poinformowany o przeciwwskazaniach do wykonania pomiaru DXA oraz o tym, że uzyskany wynik FRAX nie jest tożsamy ze stwierdzeniem osteoporozy).

 

Etap IV

Pomiar BMD za pomocą DXA:

- pomiar densytometrii DXA dokonywany na szyjce kości udowej,

- przy wyznaczaniu T-score dla kobiet i mężczyzn norma referencyjna to NHANES III dla kobiety rasy białej pomiędzy 20-29 rokiem życia (przestrzeganie ww. specyfikacji wskazanej przez autorów narzędzia FRAX umożliwi zastosowanie wyniku pomiaru w narzędziu FRAX),

- przekazanie uczestnikom ankiet satysfakcji pacjenta.

 

Etap V

Lekarska wizyta podsumowująca:

- omówienie w trakcie wizyty wyniku badania DXA,

- wykonanie ponownej oceny ryzyka złamania z użyciem narzędzia FRAX PL (z uwzględnieniem wyniku uzyskanego w DXA) oraz omówienie ze świadczeniobiorcą uzyskanego wyniku,

- uzupełniająca edukacja indywidualna, w ramach której lekarz udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania świadczeniobiorcy, przez co wyjaśnia i utrwala przekazane wcześniej podczas działań informacyjno-edukacyjnych informacje,

- skierowanie pacjentów, którym postawiono diagnozę, do lekarza POZ celem uzyskania skierowania do dalszego leczenia specjalistycznego ze wskazaniem konkretnego podmiotu udzielającego świadczeń w ramach NFZ.

 

1. Do obowiązków realizatora należeć będzie m.in.:

 1. przeprowadzenie działań edukacyjnych wskazanych w Programie;
 2. zapewnienie dostępności do badań realizowanych w ramach Programu;
 3. zapewnienie pacjentom możliwości rejestracji telefonicznej i elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego z realizatorem Programu minimum przez 5 dni w tygodniu (w tym w godzinach porannych i popołudniowych);
 4. zapewnienie pacjentom warunków dostępności i bezpieczeństwa uwzględniających sytuacje związane z ograniczeniami sprawności lub zdarzeniami epidemicznymi;
 5. przeprowadzenie kwalifikacji uczestników do Programu.

 

2. Ponadto realizatora dotyczą następujące wymagania:

 1. stosowanie zaleceń i rekomendacji polskich wskazanych w punkcie II ogłoszenia;
 2. raportowanie realizacji Programu na formularzach przygotowanych przez zleceniodawcę i na zasadach określonych w umowie;
 3. umieszczenie informacji o realizowanym Programie na stronie internetowej oraz w siedzibie realizatora Programu;
 4. monitorowanie oceny jakości udzielonych świadczeń w postaci ankiety satysfakcji.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu ofertowym,
 3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji KRS (jeżeli dotyczy);
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji CEIDG (jeżeli dotyczy);
 3. dokument stwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 4. kopia polisy ubezpieczeniowej OC,
 5. wpis jako instytucja szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 6. oświadczenie potwierdzające posiadane doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych.
 1. Wszelkie dokumenty muszą być podpisane przez oferenta albo osobę (lub osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 2. Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu.
 3. Oferty niezgodne, czyli takie, których treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia, zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.
 4. Kopie dokumentów wchodzących w skład oferty muszą być poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert upływa 03.01.2024 r. do godz. 12:00 [*]
 2. Oferty konkursowe należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym ich odczytanie przed otwarciem.
 3. Oferty należy kierować do: Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów opatrzonej opisem:

 

 

Oferta na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Świerczów na lata 2023-2025

 

NIE OTWIERAĆ DO DNIA OTWARCIA OFERT!!!

 

 

 1. Oferty należy składać w [*] sekretariacie Urzędu Gminy w Świerczowie,ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

      UWAGA: Przy wysłaniu pocztą lub kurierem decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

 1. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

 

 

VII. OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY OGŁOSZENIODAWCY

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego postępowania konkursowego udzielają:

[*] Marta Woźniak, tel. 77 419 61 70 wew. 24

 

VIII. TRYB ROZPATRYWANIA I OCENA OFERT

 

 1. Złożone w konkursie oferty przekazywane są pod obrady komisji konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Świerczów.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia komisji konkursowej.
 3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, które organizuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 4. Możliwy jest udział oferentów w części otwartej posiedzenia komisji konkursowej dotyczącej otwarcia ofert. O terminie otwarcia ofert komisja informuje oferentów drogą
 5. W przypadku uczestnictwa w otwarciu ofert osoby niewymienionej w dokumentach jako upoważnionej do reprezentacji oferenta należy dostarczyć stosowne upoważnienie przed rozpoczęciem obrad komisji konkursowej.
 6. Dopuszcza się organizację posiedzeń komisji w formie online, przy wykorzystaniu zasobów technicznych umożliwiających przekazanie informacji organizacyjnych zapewniających zdalne uczestnictwo członkom komisji konkursowej.
 7. Dopuszcza się również przeprowadzenie w formie online części dotyczącej otwarcia ofert przy wykorzystaniu zasobów technicznych umożliwiających przekazanie informacji organizacyjnych zapewniających zdalne uczestnictwo oferentom.
 8. W trakcie oceniania prawidłowości formalnej złożonych ofert komisja konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
 9. Ocenie podlegają tylko oferty spełniające następujące warunki określone w ogłoszeniu:

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji KRS (jeżeli dotyczy)

2.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji CEIDG (jeżeli dotyczy)

3.

Dokument stwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

4.

Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń wymaganych w związku z Programem

5.

Oświadczenie potwierdzające zapewnienie właściwego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu

6.

Kopia polisy ubezpieczeniowej OC

7.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

8.

Oświadczenie potwierdzające posiadane doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych

9.

Oświadczenie potwierdzające stosowanie zaleceń i rekomendacji polskich ekspertów (np. zaleceń Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy dotyczących diagnostyki i leczenia osteoporozy)

10.

Oświadczenie, że oferent realizujący Program ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji Programu, w tym również za szkody wyrządzone przez podwykonawców

11.

Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do oferenta nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych

12.

Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

13.

Oświadczenie, że oferent jest jedynym posiadaczem rachunku, na który w przypadku zawarcia umowy ze zleceniodawcą zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym

14.

Oświadczenie, że podmiot nie będzie wykazywał świadczeń zdrowotnych objętych Programem udzielonych jego uczestnikom, jako świadczeń udzielanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

15.

Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

16.

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia konkursowego

17.

Oświadczenie, że dane podane w ofercie konkursowej są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym

 

 1. Dołączone do oferty dokumenty mogą mieć formę:
 1. kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta,
 2. pobranego z właściwej ewidencji elektronicznego wydruku.
 1. Oferty niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu lub złożone po terminie zostaną odrzucone i nie wezmą udziału w ocenie ofert w konkursie.
 2. Oferty konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

NAZWA KRYTERIUM

Maksymalna liczba punktów

1.

Doświadczenie oferenta i efektywność realizacji Programu, w tym:

45

1)

Dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją świadczeń z zakresu profilaktyki, w ramach realizowanych programów polityki zdrowotnej

0-15 pkt

 

2)

Dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją działań z zakresu edukacji związanej z profilaktyką, w ramach realizowanych programów polityki zdrowotnej

0-15 pkt

3)

Efektywność w odniesieniu do liczby uczestników przewidzianych w Programie – roczna liczba badań, w ramach realizowanych programów polityki zdrowotnej przeprowadzonych w okresie ostatnich 2 lat

0-15 pkt

2.

Kompetencje i kwalifikacje oferenta

35

1)

Kwalifikacje personelu, który będzie brał udział w realizacji Programu:

 

 

 • szkolenie personelu medycznego (etap I) – lekarz, posiadający doświadczenie w diagnostyce, leczeniu, różnicowaniu i profilaktyce osteoporozy oraz zapobieganiu załamaniom osteoporotycznym i upadkom, według kryterium:

1 osoba – 2 punkty

2 osoby – 4 punkty

0-4 pkt

 • lekarska wizyta podsumowująca, według kryterium:

1-3 osoby – 2 punkty

4 osoby i więcej – 4 punkty

0-4 pkt

 • osoba odpowiedzialna za edukację (etap II)– lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, asystent medyczny, edukator zdrowotny lub inny przedstawiciel zawodu medycznego, który posiada odpowiedni zakres wiedzy, doświadczenia i kompetencji dla przeprowadzenia działań edukacyjnych (wskazać w formularzu ofertowym jedną osobę ze wskazanych powyżej), według kryterium:

1 osoba – 1 punkt

2-4 osoby – 2 punkty

5 osób lub więcej – 4 punkty

0-4 pkt

 • osoba odpowiedzialna za organizację i koordynację nad realizacją Programu po stronie realizatora, według kryterium:

1 osoba – 1 punkt

2-4 osoby – 2 punkty

5 osób lub więcej – 3 punkty

0-3 pkt

 • technik elektroradiolog, według kryterium:

1 osoba – 2 punkty

2 lub więcej – 4 punkty

0-4 pkt

2)

Wyposażenia w densytometr DXA do badania kości udowej, komputer z kalkulatorem FRAX dla populacji polskiej, według kryterium:

1 pracownia densytometryczna – 1 punkt

2 pracownie densytometryczne – 2 punkty

3 lub więcej pracowni densytometrycznych – 3 punkty

0-3 pkt

3)

Ocena planu  przygotowania materiałów edukacyjnych i ich upowszechniania

0-10 pkt

4)

Ocena przetwarzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej

0-3 pkt

3.

Koszty realizacji Programu*

20

1)

Cena oferty – realizator, który zaoferuje najniższą cenę brutto, otrzyma 20 pkt, a dla pozostałych ofert punktacja w tym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

C = (Cmin / Cx) × 20

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium „cena oferty”

Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

Cxcena brutto oferty badanej

UWAGA! 20 % ceny ofertowej brutto stanowi wkład własny realizatora!

0-20 pkt

 

Maksymalna liczba punktów, które może przyznać komisja konkursowa jednej ofercie wynosi:

100 pkt

* Zarówno cena jednostkowa, jak i cena oferty muszą być podane w PLN z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Ceną oferty jest łączna wartość brutto. Cena może być tylko jedna i powinna obejmować wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi wynikające z zakresu Programu.

 1. Komisja po ocenieniu ofert przedłoży Wójtowi Gminy Świerczów wyniki konkursu i protokół posiedzenia komisji.
 2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Świerczów, po zapoznaniu się z wynikami i protokołem komisji.
 3. Wójt Gminy Świerczów dopuszcza możliwość wyboru jednej lub więcej niż jednej oferty konkursowej na realizację Programu.
 4. Wybór oferty konkursowej w wyżej wymienionym trybie nie wymaga uzasadniania powodów decyzji Wójtowi Gminy Świerczów.
 5. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.
 6. Przyznane środki finansowe mogą być niższe niż wnioskowane przez oferenta w przypadku wyłonienia kilku oferentów do realizacji Programu. W przypadku niższego finansowania Programu warunkiem zawarcia umowy z oferentem będzie złożenie zaktualizowanego zakresu rzeczowego i zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji Programu.
 7. Wójt Gminy Świerczów zastrzega sobie prawo – bez podania przyczyny – do zmiany warunków konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu, zamknięcia konkursu bez wyboru oferty oraz nierozstrzygnięcia konkursu na każdym jego etapie.
 8. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 9. Oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferenta drogą elektroniczną.
 10. Termin związania ofertą wynosi do dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umowy na realizację Programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą a oferentem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.
 3. W zakresie związanym z udziałem w konkursie oferent zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
   

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

DOCXZałącznik 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy ost.docx
DOCXZałącznik 2 do ogłoszenia - Formularz kalkulacji kosztów ost.docx
DOCXZałącznik 3 do ogłoszenia - Projekt umowy ost.docx