||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 0050/117/2023 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 0050/117/2023

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 11 grudnia 2023 roku

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 401) w związku z art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 3442) oraz Uchwały Nr XLV/485/2023 Rady Gminy  Świerczów z dnia 30  listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanej, działka nr 138 położonej w obrębie Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Świerczów zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

L.p.

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

Nr

działki

Pow.

(ha)

Księga

Wieczysta

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

Forma

oddania

Cena

nieruchomości

netto

1.

Dąbrowa

138

0.0269 ha

 OP1U/000

  49466/9

Działka zabudowana lokalem mieszkalnym do odbudowy, z dostępem do drogi. W MPZP - A/P/S tereny produkcyjne i składowe, tereny składowe, magazynowe. Bez obciążeń i zobowiązań

Sprzedaż – przetarg nieograniczony

4571.00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia  23 stycznia  2024 r.
Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem
    5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.     

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Świerczów

 Barbara Bednarz

 

 


1 Zmiana tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

2 Zmiana tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762,

  1906, 2029