||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

 

 1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie (ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów, REGON: 160228667) oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie (ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów, REGON: 530588655).

 

 1.  Cele konkursu:

Popularyzowanie i kultywowanie tradycji świątecznych - tradycji urządzania szopek bożonarodzeniowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci, młodzieży i dorosłych a także stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy Świerczów własnych pomysłów i technik wykonania szopek bożonarodzeniowych oraz form ich zdobienia. Rozbudzanie inwencji twórczej. Integracja społeczności lokalnej.

 

 1. Szczegóły konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej.

Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury. 

 

- Technika wykonania:  

 • Szopka może być wykonana w dowolnym stylu.
 • Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każdy uczestnik. Liczy się samodzielność wykonanych elementów, kreatywność, pomysłowość oraz ogólne wrażenie estetyczne.
 • Szopki nie powinny zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu.
 • Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru)
 • Szopki mogą zawierać elementy ruchome.
 • Maksymalne wymiary szopki: wysokość do 80 cm, głębokość do 60 cm, szerokość do 60 cm.

 

Ocenie podlegają następujące kryteria:

 • zgodności z tematem konkursu
 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • samodzielność wykonanych elementów oraz estetykę wykonania prac

 

 1. Kategorie konkursowe:

I KATEGORIA (zespół) – placówka oświatowa – szkoła lub klasa, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, rady sołeckie z terenu Gminy Świerczów). Każdy zespół może zgłosić jedną szopkę.

II KATEGORIA (indywidualna) – dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Świerczów. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną szopkę.

III KATEGORIA (indywidualna) – dla młodzieży od 15 lat i dorosłychz terenu Gminy Świerczów. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną szopkę.

 

 1. Miejsce i termin składania prac:

Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie, ul. Brzeska 17. Termin dostarczania szopek do
6 grudnia 2023 r. (środa) do godziny 15.00

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie szopki bożonarodzeniowej z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załączniki nr 1 niniejszego regulaminu.

 

Do szopki bożonarodzeniowej należy trwale przytwierdzić kartkę z danymi:

Imię i nazwisko uczestnika, adres i numer telefonu, wiek (praca indywidualna).

W przypadku prac zespołowych: nazwa placówki, klasa, nazwa koła, stowarzyszenia, zespołu, adres i telefon kontaktowy.

Przekazanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac
z podaniem danych osobowych i wizerunków indywidualnych uczestników oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej Gminy Świerczów oraz
w prasie lokalnej i innych publikacjach.

 

 1. Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

Ocenie prac podlegać będzie:

- Zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość i inwencja twórcza dzieci, młodzieży
i uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, wielkość i bogactwo użytych materiałów, samodzielność, estetyka i staranność wykonania pracy.

Trwałość pracy, różnorodność skala i bogactwo użytych materiałów.

 

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu: 10 grudnia 2023 r. podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego organizowanego w Gminnym Ośrodku Kulturyw Świerczowie.

 

 1. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii podlegają ocenie, otrzymująatrakcyjne nagrody.

Nagrody:

A) W kategorii zespołowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomydla placówki lub zespołu.

B) W kategorii indywidualnej przyznane zostaną nagrody rzeczowei dyplomy.

 

 1. Za ewentualne uszkodzenia niezawinione przez Organizatora nie ponosi on odpowiedzialności.

 

 1. Dane uczestników Konkursu pozyskiwane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

 1. Zgłodzenie/przekazanie pracy na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu Konkursu przez uczestników, a w przypadku dzieci ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli prowadzących oraz zgodę na umieszczenie informacji o uczestnikach i zwycięzcach Konkursu wraz ze zdjęciami prac konkursowych na stronach internetowych Gminy Świerczów, organizatora oraz w Gminnym Informatorze Gminy Świerczów.

 

 1. Zgłoszenie/przekazanie pracy na konkurs oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora/autorów prac i ich przedstawicieli ustawowych– zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46 WE ( ogólnerozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod nr tel.: 774196344

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO:
 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie (ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów, REGON: 160228667) w imieniu, którego zadania wykonuje Dyrektor.
 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Administratorem danych osobowych wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować po numerem telefonu 887818800 oraz email: biuro@centrumcyfryzacji.Pl
 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną; w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; w zakresie gdzie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów kontaktowych jak również w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami
  i celach archiwizacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO
 4. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcą danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane przetwarzane będą przez okres pięciu lat, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 Poz. 1740 ze zm.), a po tym czasie zgodnie z terminami archiwizacji określonymi na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).
 6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania(w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Zleceniobiorcy (Wykonawcy) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawodawczym.
 9. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 10. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane.

 

 

 

Organizatorzy konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie

Gminna Biblioteka Publicznej w Świerczowie

 

Załącznik:

PDFRegulamin Konkursu na najpiękniejszą szopkę
DOCXZałącznik 1