||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

WSTĘPNA REKRUTACJA DO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" -EDYCJA 2024

flaga i godło.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn."Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2024 do zgłoszenia udziału w ww. działaniu. Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie gminy Świerczów zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024.

 

Głównym celem programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Adresatem programu są :

 

1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt.7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności -konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby na co dzień opiekuna ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:

a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowanie na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie a art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100 z późn. zm.).

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika  lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych  lub zstępnych, małżonka , rodzeństwo, teściów, zięcia , synową macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą w pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby:

 

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub

2. posiadające co najmniej 6- miesięczne doświadczenie, udokumentowane doświadczeniem  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami lub w formie wolontariatu lub

3. wskazanie przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w karcie zgłoszenia do  Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnoprawnością ".

Posiadane doświadczenie, o którym mowa może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom   z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna ( a więc nie tylko osoba prawna, czy  jednostka  organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnoprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia  w udzielaniu bezpośredniej  pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizacji Programu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie w pkt.7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- koniecznej stałej lub długotrwałej  opieki lub pomocy innej osoby w związku  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1.zaświadczenie o nie karalności,

2.informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

3. pisemna akceptacja osoby asystenta strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 września 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie

lub pod numerem telefonu 774196123