||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych na rok szkolny 2023/2024

1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Stypendium szkolne nie przysługuje:

1) dzieciom uczęszczającym do przedszkola,

2) uczniom klas zerowych,

3) uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Świerczów.

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także kiedy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

4. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek złożony przez rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się:

- do dnia 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych,

- do dnia 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych,

- do dnia 15 lutego danego roku szkolnego - w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która wynosi – 600,00 zł na osobę w rodzinie .

Zasiłek szkolny

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Świerczowie, pokój nr 3,
tel. 77 419 61 70 wew. 24

Marta Woźniak