||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zawiadomienie Wójta Gminy Lubsza w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza