||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Radni Gminy Świerczów udzielili Wójtowi Gminy Barbarze Bednarz wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 rok.

W dniu 29 czerwca br. odbyła się XLII sesja Rady Gminy Świerczów. Ta sesja jest jedną z ważniejszych w roku, ponieważ podczas jej trwania radni przyjmują raport o stanie gminy, a także udzielają lub nie wotum zaufania dla wójta oraz głosują nad udzieleniem wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok.

W wyniku głosowania przez radnych Wójt Gminy Barbara Bednarz otrzymała zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Po głosowaniu, Wójt Gminy podziękowała za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Podziękowania skierowała do wszystkich radnych, do sołtysów, dziękując za współpracę. Podziękowała za współpracę również wszystkim kierownikom, a także wszystkim pracownikom.

 

Podczas sesji Radni zostali zapoznani z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2022 rok. RIO w Opolu pozytywnie (bez żadnych uwag) oceniła sposób zarządzania finansami Gminy Świerczów w ubiegłym roku. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 25 697980,43 zł, natomiast wydatki gminy to kwota 22 986 627,41 zł. Mimo trudnego roku spowodowanego znacznym wzrostem cen towarów i usług, wojny na Ukrainie oraz dalszych zmian przepisów prawa powodujących zmniejszanie się dochodów jednostek samorządu terytorialnego nie zaniechano realizacji działań inwestycyjnych, doposażenia placówek oświatowych, czy też prac remontowych. W ubiegłym roku na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa uzyskała kwotę 3 030 628,43 zł na zadania w zakresie: oświaty, wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, transportu i łączności, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochotniczych straży pożarnych, pomocy społecznej. 

W 2022 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych:

 • Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa,
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE,
 • Cyfrowa Gmina (cyfryzacja Urzędu),
 • Granty PPGR (komputery dla uczniów),
 • Aktywna Tablica (pomoce dydaktyczne dla szkół) ,
 • Pod Biało-Czerwoną (instalacja masztu przed Urzędem Gminy),
 • Zakup wyposażenia do OSP Biestrzykowice – Miodary
 • Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świerczów
 • Poznaj Polskę (wycieczki edukacyjne dla uczniów)
 • Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
 • Korpus Wsparcia Seniorów
 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka „Opolskie w latach 2020-2022”: sołectwa: Bąkowice, Starościn, Biestrzykowice.
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów
 • Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

Iwona Wilczyńska, Mateusz Bieniek

IMG_9088.jpeg

IMG_9092.jpeg