||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Realizacja projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Namysłowie

FE dla Opolskiego flaga RP unia opolskie.jpeg

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie informuje, że rozpoczął realizację projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Namysłowie (I), w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, w tym zwłaszcza: kobiet, osób w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, którym do powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy przewidziane do realizacji w ramach Działania 5.1 FEO 2021-2027.


GRUPA DOCELOWA: W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 201 osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza:

 •  
 • osoby w wieku 18-29 lat
 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe – porada indywidualna lub porada grupowa w celu uzupełnienia przez uczestników projektu kompetencji cyfrowych,
 • staże – dla 102 osób
 • prace interwencyjne – dla 36 osób
 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy – dla 28 osób
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 35 osób

 

REZULTATY PROJEKTU: Podjęcie zatrudnienia, podjęcie działalności gospodarczej, zdobycia/podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu.

 

Wartość  projektu: 3 509 182,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 982 804,70 zł


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 19.06.2023 r. do 31.12.2023 r.
  
PUP w Namysłowie zaprasza pracodawców i osoby bezrobotne do udziału w projekcie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, Plac Wolności 1

tel. 77/ 419 09 20. 
https://namyslow.praca.gov.pl/, https://www.facebook.com/PUPwNamyslowie
#Fundusze UE #Fundusze Europejskie