||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

KOMUNIKAT w sprawie obowiązkowej ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, że nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Świerczów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Zgłoszenia powinien dokonać właściciel lub użytkownik nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Świerczów

o wypełnienie aktualnego druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2023r.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy:

  • dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
  • przesłać elektronicznie poprzez skrzynkę EPUAP:

/yil8537bi6/SkrytkaESP  (proszę pamiętać o podpisaniu wniosku za pomocą podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym).

Druk zgłoszenia  dostępny jest w wersji elektronicznej stronie internetowej http://swierczow.pl/3314/2154/zbiorniki-bezodplywowe-oraz-przydomowe-oczyszczalnie-sciekow.html, papierowo do pobrania w  Urzędzie Gminy Świerczów lub u Sołtysów.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych w formie kontroli na terenie Państwa posesji oraz prowadzenia kontroli w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.         

            Ponadto przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do:

- przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona –zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni poprzez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

- dokumentowania korzystania z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzające systematyczność opróżniania zbiorników.

Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz