||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 0050/32/2023 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 32 /2023

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia  24 kwietnia  2023 roku

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 i 572)  w związku z art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały  Nr  XVI/177/2020  Rady Gminy  Świerczów z dnia 18 czerwca 2020  r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, na którą składa się działka nr  405/2 stanowiącą własność Gminy Świerczów oraz Uchwały  Nr  XXX/333/2022  Rady Gminy  Świerczów z dnia 31 marca 2022  r. zmieniające uchwałę Nr XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

L.p.

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

Nr

działki

Pow.

(ha)

Księga

Wieczysta

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

Forma

oddania

Cena

nieruchomości

netto

1.

Świerczów

405/2

0.0869 ha

 OP1U/000

  93219/6

 Działki niezabudowane, z  dostępem do    

 drogi.  W MPZP - 13.2 MN tereny

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 dla działek nr  405/2 

Sprzedaż – przetarg    

  nieograniczony

46874.00 zł

 

Uwaga!  Ww. działki objęte są programem „Działki dla Młodych”. Do wylicytowanej ceny netto będzie zastosowana  bonifikata w wysokości 50% wartości nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r. Warunkiem uzyskania bonifikaty jest zakończenie zabudowy nieruchomości budynkiem mieszkalnym nie później niż 5 lat oraz uzyskania pozytywnej decyzji pozwalającej na użytkowanie budynku.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia  09 czerwca  2023 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                        

Wójt Gminy Świerczów

 Barbara Bednarz