||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 0050/13/2023 Wójta Gminy Świerczów z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE Nr 0050/13/2023

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 3 lutego 2023 r.  

 

w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych
w roku 2023 przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40),  w związku z § 12 Programu współpracy Gminy Świerczów z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/378/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2023, przez organizacje pozarządowe w składzie:

  1. Iwona Wilczyńska – Przewodniczący;
  2. Michał Hnat – członek Przedstawiciel organu wykonawczego;
  3. Mateusz Bieniek – członek Przedstawiciel organu wykonawczego.

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW

 mgr Barbara Bednarz     

Do pobrania:

PDFZarządzenie nr 0050/13/2023 Wójta Gminy Świerczów z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje pozarządowe