||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja Wójta Gminy Świerczów

Informacja Wójta Gminy Świerczów

 

 

W związku z przeniesieniem Urzędu Gminy do dawnej siedziby mieszczącej się przy ul. Brzeskiej 48 w Świerczowie uprzejmie informuję, że zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy składać do dnia 31.01.2023 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów - (decyduje data wpływu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW
      mgr Barbara Bednarz