||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/2023 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/2023

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.1)) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, uchwalonego Uchwałą
Nr XXXV/378/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050/5/2023 Wójta Gminy Świerczów z dnia 4 stycznia
2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w załączniku ust. 1 nr V. Termin i sposób składania ofert otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty dotyczące powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego gminy w ww. zakresie należy składać w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 1200 z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert", w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów
ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data dostarczenia (decyduje data stempla pocztowego).”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW
      mgr Barbara Bednarz      

 

 

 


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812.