||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 0050/6/2023 Wójta Gminy Świerczów z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie odwołania ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Świerczów w zakresie 1 (jednej) nieruchomości

Zarządzenie  Nr 0050 /6 /2023

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 5 stycznia 2023 r.

 

w sprawie odwołania ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Świerczów w zakresie 1 (jednej) nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) , art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.2), w związku z zarządzeniem nr 0050/104/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 sierpnia 2022 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

§ 1. 1. Odwołuje się zaplanowany na dzień  20.01.2023 r.  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości działka 93/2 obręb Biestrzykowic, KW OP1U/00079753/7, stanowiącą własność Gminy Świerczów.

 

2. Informacja o odwołaniu przetargu, podlega:

1) publikacji na stronie internetowej Gminy Świerczów,

2) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu

3) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

4) publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty – prasie lokalnej.

 

§ 2. Przyczyną odwołania przetargu określonego § 1 ust. 1 Zarządzenia jest konieczność zmiany w opisie nieruchomości 93/2 obręb Biestrzykowice, stanowiącej własność Gminy Świerczów. Odwołanie przetargów spowodowane jest zmianą w opisie nieruchomości zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów.

 

§ 3. Zarządzenie Nr 0050/143/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Świerczów:

  1. zachowuje swoją moc w zakresie 5 (pięciu) nieruchomości o nr ewid. 284/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 64/1, 72, 55.
  2. traci swoją moc w zakresie 1 (jednej) nieruchomości o nr ewid. 93/2.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Świerczów

 Barbara Bednarz      

 

 

 

 

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 815, z 2022 r. poz.1846, 2185.