||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie nr 0050/143/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 grudnia 2022 roku W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 0050/143/ 2022

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia 12 grudnia 2022  r.

 

 

W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) , art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.2), w związku z zarządzeniem nr 0050/104/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 sierpnia 2022 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Świerczów zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Świerczów.

      2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 

 

Wójt Gminy Świerczów

 Barbara Bednarz

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do zarządzenia

Nr 0050/143 /2022 z dnia 12 grudnia 2022  r

 

O G Ł O S Z E N I E

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) 

 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do  3 lat podanej do publicznej wiadomości w dniu 30  sierpnia 2022 r.

 

L.p.

Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

Stawka

wywoławcza

czynszu w

dt żyta

Wadium

(zł)

   1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

    Bąkowice

 

 

 

    Bielice

 

 

 

    Miodary

 

 

 

    Wężowice

 

 

 

    Biestrzykowice

 

 

 

    Zbica

      284/2

 

 

 

      38/1, 38/2

      39/1, 39/2

 

 

        64/1

 

 

 

          72

 

 

 

       93/2

 

 

 

           55

0.2000

 

 

 

1.0800

 

 

 

3.5600

 

 

 

0.2900

 

 

 

0.2100

 

 

 

0.2000

OP1U/000

    53967/2

 

 

OP1U/000

    78353/6

 

 

 

        66185

 

 

 

        56043

 

 

 

 OP1U/000

     79753/7

 

 

 OP1U/000

     78354/3

 Użytek rolny.  Do użytku 

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku 

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

0.7400 dt

 

 

 

2.1600 dt

 

 

 

8.4600 dt

 

 

 

8.5000 dt

 

 

 

        84.0000 dt

 

 

 

0.4000 dt

8.00 zł

 

 

 

     24.00 zł

 

 

 

     70.00 zł

 

 

 

     70.00 zł

 

 

 

   700.00 zł

 

 

 

4.00 zł

 

        Przetarg odbędzie się w dniu  20  styczniu 2023  r. w godz. od 1000     do  12 00   w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu na konto 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 w terminie do dnia 16.01.2023 r. Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

Wójt Gminy Świerczów

 Barbara Bednarz

 

 

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy  obliczenia podatku rolnego    

     ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem, 

     iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 815, z 2022 r. poz.1846, 2185.