||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 0050/141/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/ 2022

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 12 grudnia 2022 roku

 

    W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 z późn. zm.2) oraz Uchwały  Nr  XXXIV/365/2022 Rady Gminy Świerczowie z dnia 29 września  2022  roku.

 

Zarządzam

 

§ 1

 

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

 L.p.

 Obręb  

 ewidencyjny,

 miejscowość

 Nr

 działki

 Pow.

 (ha)

 Księga

 Wieczysta

 Opis

 nieruchomości:

 przeznaczenie,

 obciążenie  

 nieruchomości

 Forma

 oddania

 Cena

 nieruchomości

 netto

  1.

  Bąkowice

86/2

0.3800

   brak

 Działka niezabudowana, z 

 dostępem do drogi.  A/RO -   

 tereny ogrodów i sadów   

 i w części A/MR - teren

 zabudowy zagrodowej i

 mieszkaniowej jednorodzinnej.     

 Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

  Sprzedaż - przetarg    

  nieograniczony

146000.00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia 27 stycznia 2023 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerczów

 Barbara Bednarz

 

 

 

 

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 815, z 2022 r. poz. 1846, 2185.