||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI: OSIEK DUŻY, PIECZYSKA, ZBICA, DĄBROWA, KUŹNICA DĄBROWSKA, STAROŚCIN

UWAGA HODOWCY DROBIU!

OBSZAR ZAPOWIETRZONY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. 2007 r. Nr 239, poz. 1752) obowiązuje

NAKAZ

 • utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w  gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 • niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów, pasz a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków
 • niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających do gospodarstw utrzymujących drób lub z nich wyjeżdżających, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, paszy a także ściółki oraz nawozów naturalnych,
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstwa utrzymujących drób w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące
 • niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanych w gospodarstwie;

                                               ZAKAZ

 • przemieszczania z i do gospodarstwa utrzymujących drób drobiu oraz innych ptaków bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, zwłok, a także jaj oraz mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni - bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie
 • przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie,
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r., poz.722) nadal obowiązuje

 

NAKAZ

 • zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie przypomina, że naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, wymierzaną (w zależności od rodzaju naruszenia) w granicach kwotowych określonych w art. 85aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, stanowi jeden z podstawowych obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej.

Stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do:

 1. przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, w tym pomieszczeń lub urządzeń, o których mowa w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), ośrodków w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, instalacji, urządzeń lub środków transportu;
 2. kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt, i w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b;
 3. pobierania nieodpłatnie próbek do badań:
 1. od zwierząt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub transportowanych,
 2. produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub transportowanych;
 1. żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli;
 2. żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w zakresie, o którym mowa w pkt 4.

 

UWAGA: Udaremnianie lub utrudnianie działalności organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 37 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej)