||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dodatek elektryczny

Gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną jako główne źródło ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła mogą składać wniosek na dodatek elektryczny.
Wysokość dodatku wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej, w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r., ponad 5 MWh -1500 zł.
Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, dodatek elektryczny nie przysługuje.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, wójt przyzna dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek elektryczny nie przysługuje:
1)    osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione preferencyjne paliwo stałe;
2)    gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
3)    gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023r.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie (pocztą, bądź osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
Wzór wniosku znajduje się poniżej.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
    

 

Do pobrania:

PDFWzór wniosku o dodatek elektryczny