||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego o zwołaniu XLIV sesji w dniu 30 listopada 2022r.

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego o zwołaniu XLIV sesji w dniu 30 listopada 2022r.

Sesja odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godzinie 1200 w dużej sali narad im. Michała Ilnickiego, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2022r.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia planu pracy i grafiku dyżurów Aptek Ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2023,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2022 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  3. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego
   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,
  4. zmiany uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony,
  6. ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 roku,
  7. planu pracy Rady Powiatu na 2023 r.,
  8.  rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Starosty Namysłowskiego,
  9. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku,
  10. zmian w budżecie w związku ze zmianą wydatków w 2022 roku.
 6. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za III kwartał 2022 r.  Wykonanie kontraktu.
 7. Informacja z działalności Wydziału Dróg za I-III kwartał 2022 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i sprawy różne.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 11. Zakończenie sesji.